بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف تهران

شماره رویداد: 14

تاریخ ثبت: 1398/06/02

کاربر
وارد نشده
نام و نام خانوادگی
وارد نشده

شروع

03/ 06/ 1398
25/ 08/ 2019

پایان

09/ 06/ 1398
31/ 08/ 2019
بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف تهران

بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف تهران

1398/06/03

عکس رویداد

نوع رویداد نمایشگاه
عنوان: بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف تهران
بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف تهران

رویداد افتتاحیه بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف تهران در تاریخ 03/ 06/ 1398 (25/ 08/ 2019)در ساعت 10:00:00 شروع و در تاریخ 09/ 06/ 1398 (31/ 08/ 2019) در ساعت 18:00:00 به پایان رسید.

سالن 58(آلمان)، غرفه58/1