نمایشگاه باغ آرزو

شماره رویداد: 9

تاریخ ثبت: 1397/12/28

کاربر
rashtizadeh
نام و نام خانوادگی

شروع

10/ 02/ 1398
30/ 04/ 2019

پایان

14/ 02/ 1398
04/ 05/ 2019
نمایشگاه باغ آرزو

نمایشگاه باغ آرزو

1398/02/10

عکس رویداد

نوع رویداد نمایشگاه
عنوان: نمایشگاه باغ آرزو
سوداى باغ بهشت، زاييده ى جادوى خيال است بر زمينى سنگلاخى و فلاتى گسترده از شن ودست و دل مردم سرزمينى كه همواره در كار بوده تا “باغ آرزو” هايش را بسازد در “باغ ايرانى” و “فرش ايرانى “.

رویداد معرفی رویداد باغ آرزو در تاریخ 10/ 02/ 1398 (30/ 04/ 2019)در ساعت 03:00:00 شروع و در تاریخ () در ساعت 01:00:00 به پایان رسید.

معرفی رویداد باغ آرزو


رویداد معرفی رویداد باغ آرزو در تاریخ 11/ 02/ 1398 (01/ 05/ 2019)در ساعت 16:00:00 شروع و در تاریخ () در ساعت 20:00:00 به پایان رسید.

سوداى باغ بهشت، زاييده ى جادوى خيال است بر زمينى سنگلاخى و فلاتى گسترده از شن ودست و دل مردم سرزمينى كه همواره در كار بوده تا “باغ آرزو” هايش را بسازد در “باغ ايرانى” و “فرش ايرانى “.


رویداد معرفی رویداد باغ آرزو در تاریخ 11/ 02/ 1398 (01/ 05/ 2019)در ساعت 16:30:00 شروع و در تاریخ () در ساعت 20:30:00 به پایان رسید.

معرفی رویداد باغ آرزو


رویداد معرفی رویداد باغ آرزو در تاریخ 11/ 02/ 1398 (01/ 05/ 2019)در ساعت 16:30:00 شروع و در تاریخ () در ساعت 20:30:00 به پایان رسید.

معرفی رویداد باغ آرزو


رویداد معرفی رویداد باغ آرزو در تاریخ 11/ 02/ 1398 (01/ 05/ 2019)در ساعت 17:00:00 شروع و در تاریخ 14/ 02/ 1398 (04/ 05/ 2019) در ساعت 20:00:00 به پایان رسید.

نمایشگاه باغ آرزو چهارشنبه 11 اردیبهشت الی شنبه 14 اردیبهشت 1398