نمایشگاه باغ آرزو

شماره رویداد: 3

تاریخ ثبت: 1397/12/28

کاربر
rashtizadeh
نام و نام خانوادگی
محمد رضا تاجررشتی - رشتی زاده

شروع

11/ 02/ 1398
01/ 05/ 2019

پایان

15/ 02/ 1398
05/ 05/ 2019
نوع رویداد نمایشگاه
عنوان: نمایشگاه باغ آرزو
سوداى باغ بهشت، زاييده ى جادوى خيال است بر زمينى سنگلاخى و فلاتى گسترده از شن ودست و دل مردم سرزمينى كه همواره در كار بوده تا “باغ آرزو” هايش را بسازد در “باغ ايرانى” و “فرش ايرانى “.

مربوط به رویداد شماره: 3

تاریخ

11/ 02/ 1398
01/ 05/ 2019

ساعت

16:00:00
20:00:00
افتتاحیه رویداد باغ آرزو

رویداد باغ آرزو در تاریخ چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 16 در گالری آریانا افتتاح می شود.


مربوط به رویداد شماره: 3

تاریخ

15/ 02/ 1398
01/ 05/ 2019

ساعت


اختتامیه رویداد باغ آرزو

سوداى باغ بهشت، زاييده ى جادوى خيال است بر زمينى سنگلاخى و فلاتى گسترده از شن ودست و دل مردم سرزمينى كه همواره در كار بوده تا “باغ آرزو” هايش را بسازد در “باغ ايرانى” و “فرش ايرانى “.