مسابقات در حال برگزاری


چهارمین مسابقه طراحی فرش دستباف گره طلایی

دستورالعمل و ثبت نام


تاریخ شروع:  شنبه, 2 شهریور 1398

تاریخ پایان:  دوشنبه, 18 آذر 1398


سومین مسابقه طراحی فرش رشتی زاده

دستورالعمل و ثبت نام


تاریخ شروع:  شنبه, 16 تیر 1397

تاریخ پایان:  جمعه, 16 آذر 1397


دومین مسابقه طراحی فرش رشتی زاده

در دو بخش آزاد و دانشجویی


تاریخ شروع:  شنبه, 1 مهر 1396

تاریخ پایان:  پنجشنبه, 16 آذر 1396