مسابقات در حال برگزاری


سومین مسابقه طراحی فرش رشتی زاده

دستورالعمل و ثبت نام


تاریخ شروع:  شنبه, 16 تیر 1397

تاریخ پایان:  جمعه, 16 آذر 1397


دومین مسابقه طراحی فرش رشتی زاده

در دو بخش آزاد و دانشجویی


تاریخ شروع:  شنبه, 01 مهر 1396

تاریخ پایان:  پنجشنبه, 16 آذر 1396