آب اهکی

آب اهکی

اب طبیعی که حاوی (کربنات کلسیم) یا (سولفات کلسیم) به صورت محلول می باشد.