آب آهک

آب آهک

از حل کردن آهک در اب و صاف نمودن آن حاصل میشود.محلولی است قلیایی از ((هیدروکسید کلسیم)) که به عنوان ضد اسید بکار میرود.به عبارت دیگر: آب طبیعی است که حاوی ((کربنات کلسیم)) یا ((سولفات کلسیم)) به صورت محلول می باشد.آهک از حرات دادن سنگ آهک به دست می آید.این ماده د تصفیه آب برای سرعت بخشیدن به ته نشین شدن گل و لای مورد استفاده دارد.