آب خور کردن پشم

آب خور کردن پشم

یا ( آب کوب کردن) برای آنکه پشم در حمام رنگ، رنگ را سریع و یکنواخت به خود بگیرد؛ نخست آن را در آب فرو میبرند سپس آب اضافی آن را گرفته وارد حمام رنگ می نمایند.