آب

آب

مایع است بی رنگ و بی بو و اندکی قابل تراکم مرکب از اکسیژن و هیدروژن که درطبیعت به وفور موجود است.مواد داخل در آب را بر دو گونه اصلی زیر میتوان تقسیم نمود:الف: سختی ها که بوسیله تصفیه فیزیکی از آن جدا میگردد. ب: مواد معدنی ترکیب شده با آب مانند کلسیم، منیزیم، پتاسیم.آب را در طبیعت به دو نوع کالی میتوان یافت: یکم- آب های سطحی: که د سطح زمین یا به فاصله کم از آن در ززمین موجود است.مانند آب رودخانه، جویبار، دریاچه، چاه های دستی و کم عمق. دوم- آب های زیرزمینی: این آب ها در داخل سطوح زمین نفوذ کرده در طبقات غیر قابل نفوذ جمع میگردد و سرانجام قسمتی از آن به روش های گوناگون از جمله حفر چاه ها به سطح زمین هدایت شده مورد بهره برداری قرار میگیرد.آب هایی که علاوه بر سایر مصارف در رنگرزی الیاف پنبه، پشم، ابریشم و نیز شستشوی این الیافت و نخ ها و انواع فرش مورد استفاده است در طبیعت بگ.نه های زیر یافت میگردد: 1- آب رودخانه : جنس خاک بستر رودخانه در ترکیب املاح آب آن موثر میباشد مثلا اراضی نمکزار یا گچی و بازیک دارای املاح نمک و خاصیت بازی است.این آب در حالت عادی بهترین شوینده الیافت پشم و پنبه و نیز فرش بوده و در رنگرزی بکار می رود.2- آب قنات: آبی است که بهنگام عبور از طبقات قابل نفوذ زمین بصورت طبیعی تصفیه میگردد و چون املاح مضر به همراه ندارد شوینده خوبی برای الیاف طبیعی و فرش می باشد و در رنگرزی مصرف دارد.3- آب چاه های عمیق، نیمه عمیق و آرتزین: چاه عمیق چاهی است که حداقل 50 متر عمق داشته باشد.آب آن بوسیله موتور بسطح زمین هدایت گردد، اگر چاه در مناطق گچی و دارای مواد مضر حفر نشده باشد آب آن بزرای شستشوی الیاف طبیعی و فرش مناسب است و در رنگرزی بکار می رود.آب چاه های نیمه عمیق که دارای عمق کمتری میباشد و آرتزین که خود بخود از چاه می جوشد و نیازی به موتور ندارد نیز معمولا برای شستشوی الیافت طبیعی و فرش و رنگرزی الیافت و ((خامه)) فرش مصف می گردد.4- آب چاه های دستی: چون آب اینگونه چاه ها از زه آب های سطح الارضی است و معمولا دارای املاح مضر میباشد حتی المقدور نباید بکار تهیه رنگها و شستشوی الیاف یا فرش برسد مگر آنکه از املاح آن اندازه گیری بعمل آید و بلا اشکال بودن آن مورد تایید قرار گیرد.5- آب لوله کشی شهرها: معمولا آب لوله کشی شهرها وسیله تشکیلات منظم شهری حداقال از لحاظ وجود املاح در آن مرتبا مورد آزمایش قرار میگیرد و سختی گیری میشود، بنابرین بنظر نمی رسد که زیان قابل توجهی به الیاف و فرش در صورت شستشو وارد سازد .6- آب های موجوددر پایاپا، آب انبارها ، حوض ها، استخرها و منابع دستی و صنعتی و کارخانه ای: این آبها چنانچه قرار باشد در موارد حساس از جمله رنگرزی و شتشوی الیاف طبیعی و فرش بکار رود باید مورد آزمایش قرار گیرد ، مگر آنکه منابع اصلی آن شناخته شده و تایید گریده باشد. جالب توجه برای کارگاه های رنگرزی و شستشوی فرش دست بافت و کارگران در مورد آب آناست که: 1- آب طبیعی و معمولی بهترین شوینده الیاف ونخ های پشمی و پنبه ای و ابریشمی فرش می باشد جز آنکه با آزمایشات املاح مضر در آن یافت شود.2- با توجه به محدود و ثابت بودن مقدار آب بر روی کره زمین و آنچه که در دسترس است می بایست در مصرف آب صرف جویی کامل بعمل آید و نیز از آلوده ساختن آبهای در دسترس جدا خودداری شود چه درغیر این صورت با توجه به جاری بودن آب سطح بسیاری از آبهای اطراف آلوده خواهد گردید.و دامنه این آلودگی به مقیاس وسیع گسترش خواهد یافت.3- سرمایه گزاران در کاراگاه های رنگرزی و شستشوی الیاف طبیعی و فرش اعم ازخصوصی یا عمومی و دولتی قبل از احداث کارگاه حتما میبایست آب محل را به وسیله موسسات ذیصلاح از لحاظ مناسب بودن برای کار خود مورد آزمایش قرار دهند و گواهی لازم دریافت دارند و در صورت تایید صلاحیت آب محل مبادرت به ایجاد کارگاه نمایند تا سرمایه و نیروی ایشان بیهوده به هدر نرود.