شادروان حاج حسن بلندیان

شماره رویداد: 16

تاریخ ثبت: 2019/09/02

کاربر
وارد نشده
نام و نام خانوادگی
وارد نشده

تاریخ شروع

22/ 03/ 1927
22/ 03/ 1927

تاریخ پایان

15/ 11/ 2007
15/ 11/ 2007
 شادروان حاج حسن بلندیان

شادروان حاج حسن بلندیان

1927/03/22

عکس رویداد

نوع رویداد زندگی نامه
عنوان رویداد: شادروان حاج حسن بلندیان
چکیده زندگی نامه


حاج حسن بلندیان در سال 1306 در قم دیده به جهان گشود.حاج حسن بلندیان در سال1372 به دیار باقی شتافت.این شرح حال در کتاب ویژه چهارمین نمایشگاه فرش دستباف قم به چاپ رسیده است.