شادروان حاج یداله رجبیان

شماره رویداد: 15

تاریخ ثبت: 2019/09/02

کاربر
وارد نشده
نام و نام خانوادگی
وارد نشده

تاریخ شروع

21/ 03/ 1921
21/ 03/ 1921

تاریخ پایان

15/ 07/ 2007
15/ 07/ 2007
 شادروان حاج یداله رجبیان

شادروان حاج یداله رجبیان

1921/03/21

عکس رویداد

نوع رویداد زندگی نامه
عنوان رویداد: شادروان حاج یداله رجبیان
شرح حال زندگی شادروان حاج یداله رجبیان


حاج یداله رجبیان درسال1300 دیده به جان گشود.حاج یداله در سال 1364 به رحمت ایزدی پیوست.این شرح حال در کتاب ویژه چهارمین نمایشگاه فرش دستباف قم به چاپ رسیده است.