بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف تهران

شماره رویداد: 14

تاریخ ثبت: 2019/08/24

کاربر
وارد نشده
نام و نام خانوادگی
وارد نشده

تاریخ شروع

25/ 08/ 2019
25/ 08/ 2019

تاریخ پایان

31/ 08/ 2019
31/ 08/ 2019
بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف تهران

بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف تهران

2019/08/25

عکس رویداد

نوع رویداد نمایشگاه
عنوان رویداد: بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف تهران
بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف تهران


سالن 58(آلمان)، غرفه58/1