شناسنامه فرش

مقدمه

بنابراین هدف اصلی شناسنامه‌دار کردن فرش دستباف، حفظ هویت و تایید اصالت فرش دستباف ایرانی و جلب اعتماد مصرف کنندگان می باشد. در همین راستا مجموعه ایران گره با ایجاد زیرساختهای موردنیاز، امکان صدور شناسنامه فرش دستباف را فراهم نموده است.

بنابراین هدف اصلی شناسنامه‌دار کردن فرش دستباف، حفظ هویت و تاییداصالت فرش دستباف ایرانی و جلب اعتماد مصرف کنندگان می باشد. در همین راستا مجموعه ایران گره با ایجاد زیرساختهای موردنیاز، امکان صدور شناسنامه فرش دستباف را فراهم نموده است.

شناسنامه و گواهی مالکیت ایران‌گره

به طور کلی مجموعه ایران گره دو نوع شناسنامه و گواهی مالکیت صادر می نماید

  • نوع اول: شناسنامه و گواهی مالکیت تک برگی: این نوع شناسنامه شامل اطلاعاتی مختصر از فرش دستباف، تاییدیه کارشناس و مرجع تایید کننده و گواهی مالکیت می باشد و به صورت تک برگی در اختیار کاربران قرار میگیرد.
  • نوع دوم: شناسنامه و گواهی مالکیت جامع: این نوع شناسنامه علاوه بر اطلاعات ذکر شده در شناسنامه تک برگی، تاییدیه کارشناس و مرجع تایید کننده و گواهی مالکیت، شامل اطلاعاتی جامع و کامل از فرش دستباف اعم از تولیدکننده، نام طراح، نام بافنده، و جزییات تولید می باشد و به صورت چندبرگی و مجلد در اختیار کاربران قرار میگیرد.

فرآیند صدور شناسنامه و گواهی مالکیت

به طور کلی فرآیند صدور شناسنامه و گواهی مالکیت شامل مراحل ذیل می باشد

استعلام شناسنامه

 
 
 

درخواست صدور شناسنامه

درخواست صدور شناسنامه

انتخاب از فرش های من