اتحادیه تعاونی های فرش دستباف روستایی قم
شماره فکس: 37722611-025