اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش دستباف قم
شماره فاکس: 37757315-025