لغت نامهقیچی کردن گره سر پود ضخیم یا نازک بهنگامی که کلاف نخ پود در وسط ردیف کار تمام می شود و نخ دید دنبال آن قرار می گیرد و به آن گره می خورد. گره پود پس از خاتمه کار بافت و استقرار کامل پود بر روی گره ها بوسیله قیچی یا درفش بیرون آورده شده و قطع می گردد.

یا« پود کشی»

یا« پود نازک»

یا « پود ضخیم، القاچ »

یا « پود زیر، القاچ» نخی است که بلا فاصله پس از هر ردیف بافت فرش با زیر و رو کردن تار ها بوسیله هاف از لا به لای تار های زیر و رو بصورت ( +) عبور داده می شود و کوبیده می گردد تا کاملا بر روی بافت ( گره) بخوابد و جای گیرد. پود برای نگهداری بافت فرش و استحکام بخشیدن به آن به کار می رود و در کلیه فرش ها مصرف دارد. نخ پود ضخیم برای آن که کاملا بر روی گره فرش بخوابد و انعطاف پذیری لازم به آن بدهد نسبت به سایر نخ ها تاب کمتری داده می شود. در نواحی آذر بایجان پود ضخیم را « یوقون آر قچ» گویند. در فرش های هنری و مرغوب بعضا پود ضخیم را نازک تر می گیرند و پس از یک پود ضخیم و نازک پود ضخیم دیگری نیز می دهند تا فرش به قول معروف کاملا « برشته» و انعطاف پذیر شود.

یا «پودرو» نخ نسبتا کم تابی است که بعد از هر ردیف « پود ضخیم» و پس از تعویض تار های زیر و رو در لا به لای تار ها بصورت افقی و عمود بر تار ها عبور داده می شود. نخی که به عنوان پود نازک از آن استفاده می شود مخصوص این کار فراهم می گردد ومشخصات ویژه ای دارد. نقش پود نازک در بالا بردن کیفیت و دوام و انعطاف پذیری و لطافت فرش بسیار با اهمیت است. زیرا این پود بافت را مرتب می سازد و موجب آشکار شدن عیوب احتمالی فرش بهنگام بافت آن می گردد.

پود فرش بر اثر برخی از نا هماهنگی های مواد اولیه آن یا عدم تبحر و اعمال دقت بافنده بهنگام پود گذاری ، پس از بافت از پشت فرش نمایان می گردد و به زیبایی و مرغوبیت این دستباف لطمه می زند.برخی از علل پود نما شدن فرش بشرح زیر است: 1- عدم اعمال دقت لازم در پود کشی فرش بهنگام بافت 2- عدم تجانس نخ پود و چله و پرز و سایش یکی بوسیله دیگری 3- کوبیدن بی جای پود و عدم دقت در این کار یا ایراد ضربه های محکم برآن 4- عدم هماهنگی رنگ نخ پود و خامه فرش که این عیب را نمایان تر می سازد . بی دقتی های فوق بعضا موجب « سفیدک زدن پشت فرش » نیز می کردد.

یا « سیخ پود کشی »

کسی که عمل « پود کشی» را در هنگام بافتن فرش انجام می دهد یعنی نخ های پود را پس از هر ردیف گره زدن پرز ( خامه) بر تار ها در لا به لای نخ های تار می نهد. پود کش معمولا شخص بافنده است و در اغلب موارد بویژه در فرش های کوچک و خانگی فرد خاصی بدین منظور بکار گرفته نمی شود .

با توجه به طرح فرش و نوع آن و نیز روشهای بافندگان و دقت یا سرعت عملی که در کار بافت مورد نظر است و سایر ملاحظات ممکن است فرش با یک پود یا چند پود بشرح زیر بافته شود:الف- یک پود: در این نوع فرش پس از یک ردیف گره فقط یک پود گذاشته میشود و این نوع فرش اغلب وسیله ایلات .و عشایر بافته می گردد و معمولا قالی های تخت باف و بعضا نیمه لول بافت یک پود ضخیم داده می شود. بافته های عشایر و ایلات بختیاری،ترکمن،قشقایی و قفقازی بهترین نمونه این نوع فرشها است ب- دو پود در این نوع بافت پس از هر ردیف گره زدن یک پود ضخیم و سپس یک پود نازک بکار می رود و این پود ها بطور جداگانه بر روی گره ها کوبیده می گردد تا آنجا که تار و انتهای پرز(گره) و پود به هم اجین گردند. پ- سه پود پس از هر ردیف گره سه پود در این نوع بافت قرار داده می شود.ترتیب کا چنین است که ابتدای پود اول یا ضخیم گذاشته شده کاملا کوبیده می گردد و سپس پود دوم و بعد از آن پود سوم جای می گیرد. می توان دو پود ضخیم بر روی هم بکار برد در این روش بعضا قطر پود ضخیم کمتر گرفته می شود و بجای یک پود ضخیم دو پود با قطر کمتر بکار می رود.این روش بدان جهت انتخاب می گردد که ضمن بکار بردن دو پود ارتفاع بافت بیش از حد بالا نرود.بدیهی است پود های دوم و سوم نیز باید با مهارت کوبیده شود.سه پود بافی در فرشهای مرغوب و بافت قدیمی از جمله در کرمان انجام می گردد،اگر چه در فرشهای نا مرغوب نیز برای سرعت بخشیدن بکار بافت بعضا صورت می پذیرد.

قرار دادن پود ضخیم بطور افقی بر روی یک ردیف بافت و گره فرش و کوبیدن آن بنحوی که کاملا بر روی گره بخوابد. در دستگاه های بافت با گره متقارن بدین منظور از وسیله ای بنام « سیخ پود کشی» استفاده می کنند. طرز استفاده چنین است که : از دم کار سیخ را وارد بین دو ردیف تار های جلو و عقب می نمایند تا به انتهای ردیف یعنی به طرف کناره فرش برسد، سپس پود را به سر قلاب دار سیخ می اندازند و آن را به آرامی بطرف دم کار می کشند. بدین طریق پود بوسیله سیخ در لا به لای تار کاملا مستقر می شود و سراسر عرض فرش را می گیرد. هنگامی که پود در یک ردیف افقی یا تا آنجا که مورد نظر است بر روی تار ها کاملا نشست به وسیله « شانه ، کرکیت» پود را بدون آنکه چین خوردگی پیدا کند با ملاحظه و رعایت تعادل در فشار وضربه ها بطرف پایین می کوبند و مراقبت می نمایند که پود استواری خود را از دست ندهد و از پشت فرش بیرون نزند. پس از آنکه پود ضخیم کاملا بر روی گره ها کوبیده و مستقر شد، پود کشی پود نازک بروش قبلی انجام می گردد. در بافت بصورت نا متقارن ( فارسی باف) از سیخ پود کشی استفاده نمی شود بلکه برای عبور پود از لای تار ها از انگشتان دست استفاده می نمایند.روش مذکور برای بافت فرش بصورت دو پود است که در مورد کلیه فرش های ظریف و ریز بافت بکار می رود.

قرار دادن « پود نازک» بر روی پود ضخیم است. بدین منظور ابتدا پس از آماده کردن نخ مناسب ، تار عقب و جلو را تعویض نموده سیخ پود کشی را از دم کار بطرف کنار فرش در داخل دو ردیف تار عبور می دهند، سپس سر پود را به قلاب انداخته سیخ را در جانب عکس بار اول و بطرف دم کار می کشند. بعد از استقرار کامل پود نازک بر روی پود ضخیم آن را به آرامی و ظرافت اما محکم می کوبند تا کاملا روی پود ضخیم بخوابد و باآن در آمیخته شود و پشت فرش نیز یکدست و تمیز از کار درآید. پود نازک در ترکیب با پود ضخیم انعطاف پذیری و نرمی و استحکام خاص بفرش می دهد و در عمق فرش را منسجم می سازد.

بافت گلیم همان پود کشی آن است. پود کشی گلیم رد کردن نخ های پود است از بین تار ها که بهمان روش پود کشی قالی انجام می شود. چون در گلیم «پرز » وجود ندارد لذا نقش گلیم از طریق بکار گیری نخ های پود رنگی و با نقشه ی قبلی یا ابتکار بافنده فراهم می گردد. ضخامت و جنس پود گلیم متناسب با نخ تار و طرح آن انتخاب می شود و نخ پود گلیم معمولا کم تاب تر از نخ پود قالی است.پود کشی در سایر انواع فرش از جمله «زیلو،پلاس،جاجیم،جوال،جل»و غیره مانند گلیم انجام می شود و تعداد پود نیز در این دستباف ها یکی است.شرح مختصر بافت این فرشها در ذیل عنوان های مربوطه آمده است.

رنگ پوست پیاز که معمولا رنگ مورد استفاده در رنگرزی الیاف پشم است. این رنگ نوعی صورتی است و رنگرزان قدیمی آن را از پوست گردو بعمل می آورند.

گردو درختی است تناور و بزرگ با عمری طولانی. برگ هایی مرکب با 7 تا9 برگچه دارد نوشته اند اصل آن ار ایران است و از اینجا بسایر نقاط برده شده.چوب گردو بسیار محکم می باشد. ثمر این درخت دارای مغزی است که همچون مغز بادام مصرف خوراکی دارد.هر دانه گردو دارای سه پوست است : اول پوست سبز که بمحض رسیدن میوه آن را جدا می کنند و بمصرف رنگرزی الیاف می رسانندبدین طریق که آن را خشک کرده استفاده می نمایند.د.م پوست سخت و قهوه ای که معمولا دیده می شود. سوم پوست زرد نازکی که روی اصل مغز کشیده شده است در قسمت های مختلف درخت گردو ماده مازوجی فراوانی وجود دارد که در رنگرزی و برای بدست آوردن رنگ های تیره در کلیه زمینه ها از آن استفاده می شود. پوست درخت و برگ آن را نیز برای بهره برداری از رنگ آن خشک می کنند و بمصرف می رسانند. پوست گردو به تنهایی به نسبت معیین رنگ شتری و قهوه ای می دهد و اگر آن را بازاج سیاه و براده آهن بیامیزند از آن رنگ سیاه بدست می آید. ماده مازوجی پوست گردو تا 35 درصد وزن آن است، چنانچه این پوست را بجوشانند محلول قهوه ای مایل به قرمز بدست می دهد. اگر پشم را در محلول پوست گردو بخیسانند رنگ کرم روشن به خود می گیردندانه های مختلف با پوست گردو نتایج زیر را می دهد که در رنگ رزی مورد استفاده است: 1- زاج سفید با « 3 » درصد اسید اکزالیک رنگ نارنجی تیره می دهد. 2- بیکرومات پتاسیم با سه درصداسید اکزالیک رنگ قهوه ای روشن می دهد. 3- سولفات مس با سه درصد اسید اکزالیک رنگ قهوه ای متوسط می دهد 4- سولفات آهن با سه درصد اسید اکزالیک رنگ خاکستری مشکی می دهد. عکس العمل شیمیایی املاح مختلف بر روی گردو مانند پوست انار و سماق می باشد .

شرایطی که باعث فساد الیاف شود ، مانند اثر نور، تجزیه شیمیایی ، تجزیه مواد کمکی یا انواع تکمیل ها

چنانچه در حفاظت فرش و بکار گیری آن دقت کافی بعمل نیاید و فرش در محلی مرطوب یا زیر وسایل سنگین و روی زمین مرطوب یا گچی قرار گیرد خواهد پوسید. پوده شدن و پوسیدن بر اثر مرور زمان و خود بخود نیز در فرش ایجاد می گردد زیرا مواد اولیه و بوجود آورنده این دستباف که الیاف نباتی یا حیوانی است با توجه به نفوذ پذیری از هوا و رطوبت همواره در معرض این آسیب است و نمی تواند عمری طولانی داشته باشد. بدیهی است می توان با انجام اموری مقدماتی در بافت و سپس نگهداری فرش تا اندازه عمر مفید آن را طولانی تر نمود که این تدابیر در بخشهای مختلف کتاب آمده است. پوسیدگی فرش چنانچه در قسمتی از آن باشد بوسیله رفوگر و ترمیم کار ترمیم می گردد،اما در صورت توسعه این صدمه نمی توان نسبت به برطرف سازی آن اقدام نمود

مقیاس وزن که بیشتر در کشور جمهوری فدراسیون روسیه و نیز برخی نقاط ایران از جمله مناطق گرگان و گنبد کاووس متداول است و برابر مقدار 16/3328 کیلوگرم یا 3520 مثقال می باشد.

قطعه فلز از طلا یا نقره یا مس یا فلزات دیگر که از طرف دولت سکه زده شود.یا اسکناس که توسط دولت یا بانک ناشر اسکناس چاپ یا منتشر گردد. بعبارت دیگر پول وسیله ای است که با داشتن پشتوانه ای نزد دولت یا بانک مربوطه در ازای فروش خدمات یا اجناس دریافت گردد و در همه جا دارای ارزش داد وستد باشد. امروزه با توجه به توسعه معاملات و حجم پول، دولت ها خود نشر اسکناس را بعهده دارند. پول علاوه بر ایجاد تسهیل در داد و ستد ویژگی هایی به شرح زیر دارد . 1- به افراد قدرت خرید و اداء دین می دهد. 2- برای دولت ها ابزار سیاست های اقتصادی است 3- در بازار معیار ارزش و وسیله مبادله می باشد.

مقیاس وزن در انگلستان که معادل 453 کرم است. این لغت به « لیره انگلیس» اعم از طلا یا کاغذ نیز گفته می شود.

واحد اندازه گیری وزن و معادل 200 گرم است که بیشتر در آذر بایجان رایج می باشد وزن « پانزه» را تا « 400» گرم نیز گفته اند.

چوبی است بطول کمی بیشتر از عرض دار قالیچه، دو سر آن دارای دو شاخی با بازو های کوتاه است این چوب در دار های افقی ( خوابیده) زیر قالیچه و دم کار قرار می گیرد و نخی که از « برزنک» کشیده شده و به دو شاخه های دو طرف این چوب محکم انداخته می شود تا بدین طریق فرش در حال بافت در دم کار محکم و ستبر بایستد و بقول معروف تنگ نیاندازد و شل نشود. این وسیله بیشتر در نواحی تربت حیدریه مورد استفاده است.

چوبی کوتاه تر از « دستک » است و برای بیرون آوردن کلاف های رنگ شده از پاتیل پس از سرد شدن آب آن مورد استفاده قرار می گیرد.

چوبی است دسته بیل مانند بطول حدود یک متر که برای فشار دادن و پیچاندن نخ های رنگ شده در « پاتیل» یا«تغار» بکار می رود. در کارگاه های رنگرزی برای هر پاتیل حداقل سه عدد چوب پیچینه آماده می سازند.

پولی که بابت بهای کالا پیش از دریافت آن یا دست مزد و حقوق کارگر و کارمند قبل از موعد پرداخت می شود تا بعدا کالای مربوطه دریافت یا کار مورد نظر انجام گردد.پیش پرداخت ممکن است معادل تمام یا قسمتی از بهای کالا یا دستمزد باشد.

پولی که پیش از تحویل کالا یا فرا رسیدن موعد پرداخت دستمزد یا حقوق بوسیله فروشنده یا کارگر وکارمند از خریدار و کار فرما دریافت گردد تا در آینده کالای مربوطه تحویل شود یا کار مورد تعهد انجام گردد. پول دریافتی ممکن است تمام یا بخشی از بهای کالای خریداری باشد.

بخش پیشین و جلوی زمینه،چه در تابلوی نقاشی و چه در فرش. بعبارت دیگر آن قسمت از زمینه منظره که نزدیکتر به بیننده است.

سندی است که در آن فروشنده یا صادر کننده اعم از بازرگان یا تولید کننده مجموعه شرایط پیشنهادی خود را جهت فروش کالایی چه در داخل کشور یا بمنظور صدور به خارج یا ورود از خارج به خریدار و وارد کننده اعلام می دارد.خریدار به پیش فاکتور نیازمند است زیرا باید:1- شرایط پیشنهادی فروشنده را بررسی و ارزیابی کند.2- آن را با سایر پیشنهادات مقایسه نماید. 3- مجوز های لازم بمنظور خرید و ورود کالا و احتمالا خرید ارز و غیره اخذ نماید.

از لحاظ مقررات جاری در ایران پیش فاکتور معمولا حاوی اطلاعات زیر است:1- نام و نشانی پستی،تلگرافی،شماره های تلفن،تلکس فروشنده 2- نام و نشانی خریدار.3- شماره و تاریخ صدور.4- مدت اعتبار قیمتها و شرایط مندرج در فاکتور5- مشخصات کامل کالا 6- واحد های اندازه گیری مربوط به تعداد،وزن،متر کالا 7- قیمت واحد کالا بر مبنای نوع مبادلات8- نوع ارز متبادله9- نام و نام کشور تولیاد کننده کالا10- مشخصات بسته بندی و علامت گذاری11- شرایط و مدت تحویل12- نحوه،وسیله،مبدا،مقصد حمل. چون پیش فاکتورها جهت شرکت در مناقصات داخلی و خارجی کشور استفاده می گردد صادر کننده باید دقت کافی بهنگام صدور آن بعمل آورد. معمولا پیش فاکتور در چند نسخه صادر و یک نسخه در آرشیو موسسه صادر کننده نگهداری می شود.

این سند فرم وشکل یکنواختی ندارد، اما معمولا حاوی نکات زیر می باشد: 1- مشخصات کالا از نطر کمیت و کیفیت 2- نوع بسته بندی 3- قیمت واحد کالا و قیمت کل آن 4- هزینه های جانبی از جمله کرایه حمل و نقل و بیمه5- نوع حمل و نقل6- مدت تحویل7- شرایط پرداخت 8- مدت اعتبار پیش فاکتور

فروش کالایی که موجود نمی باشد و در هنگام انجام معامله به خریدار تحویل نمی گردد. اما خریدار تمام یا قسمتی از بهای آن را بفروشنده می پردازد.

طرح و نقشه و آنچه بنظر کسی برسد و برای رسیدگی به اطلاع دیگران برساند که پس از موافقت اجرا گردد. پیشنهاد قیمت: مبلغی است که فروشنده یا خریدار و کارگر یا کار فرکا یا نمایندگان آنها برای کالایی یا خدماتی در نظر می گیرندو به اطلاع دیگری می رسانند.

ارائه کالا و ابراز قیمت و شرایط فروش آن از طرف فروشنده به خریدار. این پیشنهاد ممکن است شفاهی باشد یا کتبی و از طریف صدور پیش فاکتور که شرایط کامل در هر دو صورت به خریدار ابراز می گردد تا بعدا اشکال و اختلافی پیش نیاید.

یا« جلک»

پرده ای است نازک که کرم ابریشم از لعاب دهان در دو لای کامل به اطراف خود می تند و در میان آن محسور می شود. کرم پیله را به جهات عدیده از جمله حفاظت از خویش در مقابل حوادث در زمانی که به خواب رفته فراهم می سازد.برای بهره برداری از الیاف « ابریشم» به ترتیب خاص پیله ها را گرم می کنند تا کرم ابریشم در درون آن بمیرد سپس آن را « قلیا کشی » می نمایند و می ریسند تا الیاف ابریشم به دست آید.پیله به رنگ های سفید، زرد ، قهوه ای دیده می شوند. در استان کرمان و برخی نقاط دیگر « پود » را گویند.

ابریشم فروش، کسی که پیله ها را می خرد . نخ ابریشم می ریسد. به کسی که خرده فروشی می کند و به اصطلاح کاسه به دور گرد است و آن که فرش را از بافندگان جزء و کوچک و خانواده ها خریداری می نماید نیز پیله ور گویند. پیله وران ممکن است با سرمایه خود فرش را خریداری و در بازار بفروش برسانندیا آن که عامل فرد دیگری باشند و با سرمایه او خرید کنند و کالای خریداری را که بصاحب سرمایه تعلق دارد تحویل او نمایند.

یا «دوک، جلک»

یا « تعهد ارزی » سندی است که بر طبق آن صادر کننده کالا متعهد می شود ارز حاصل از صادرات و فروش کالای مربوطه را ظرف مهلت مقرر به کشور منتقل کرده یا با فروش آن به بانک طبق مقررات ارزی کشور نسبت به تعهد خود اقدام کند.پیمان نامه ارزی از جمله حاوی مشخصات زیر است: 1- وزن کالا2- مبداء و مقصد حمل کالا 3- ارزش کالای 2صادر شده طبق اظهار نامه ایکه به تایید گمرک رسیده باشد.

تاب در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت و به شکل(z) بنحوی که از راست بالا شروع شده و به چپ انتها ختم شود.

تابیدن نخ از راست به چپ به شکل(s) بنحوی که از چپ بالا شروع شده و به راست در انتها ختم گردد. قسمت وسطی و گلوی (s) سمت گردش تاب را بخوبی نشان می دهد.

چرخش نخ به هنگام ریسندگی را گویند. در فرش معمولا نخ تار برای آنکه استحکام کافی یابد دارای تاب بیشتر است و نخ پود که باید نرم تر باشد تاب کمتری دارد. در کارخانجات ریسندگی اغلب برای تابانیدن چله و افزایش استحکام آن نخ یک لا را سه تایی(سه رشته نخ یک لا را بهم تابیدن)یا پنج تایی می تابند و سپس به تعدادلازم سه تایی یا پنج تایی های تابیده شده را کنار هم قرار داده و مجددا تاب می دهند. در اصطلاح فرشبافی اگر نخ مرکب از دو رشته سه تایی باشد دو لا سه گرد و چنانچه سه رشته سه تایی باشد سه لا سه گرد نامیده می شود. تاباندن نخ ها در مرحله اول بصورت(z-s) انجام می گردد و این تاب در مراحل بعدی عکس و بر خلاف جهت ریسندگی یا تاب مرحله قبل تابیده می شود تا نخ حاصله دارای استحکام و دوام بیشتری باشد.

کسی است که در کار خانه های کوچک یا کارگاههای خانگی با چرخ های دستی ابریشم را برای استفاده در پرز فرش آماده می کند.

بازرگان

یا«بازرگان»

یا«چله،تون،تان،تونه،ریشه» مجموعه نخ هایی است کاملا موازی هم و یکنئاخت که بطور ع7مودی بر دار قالی بسته می شود. تارها بکمک تیرک چوبی بنام«هاف» بصورت دو دسته یک در میان جلو و عقب در آید و هاف این تقسیم را پایدار نگه می دارد تا کار پود گذاری را آسان و عملی سازد. تار بمنزله ستون ساختمان و پیکره فرش است، بدینجهت باید بهنگام برقراری آن که«چله کشی» نام دارد دقت و ظرافت لازم بکار برده شود. بافت فرش از طریق زدن گره هایی از نخ پشم یا ابریشم که پرز یا خامه نامیده می شود بر تار،انجام می گیرد.«نخ تار» از هر حیث متناسب با سایر نخهای فرش انتخاب می شود. تار یا چله در کلیه فرشها از جمله قالی،گلیم و زیلو یکسان بسته می گردد لکن اولا چله کشی قالی بجهت ظرافت آن باید بوسیله افراد کاردان و متبحر صورت گیرد و ثانیا با توجه بنحوه بافت و وزن فرش مربوطه دار باید مقاومت کافی داشته باشد و برای قالی کامل تر بر قرار شود. جنس تار معمولا پنبه ای است و در قالی های رجشمار بالای«50» از ابریشم انتخاب می گردد که مطلوب تر می باشد.

تار یا چله دارای انواعی بشرح زیر است: یکم:از لحاظ جنس نخ الف- تار یا چله ابریشمی که از نخ ابریشم فراهم می گردد. ب- تار یا چله پشمی که از الیاف پشم ریسیده و تابیده باشند.پ- تار یا چله پنبه ای،این نخ از الیاف پنبه ای ریسیده و تافته می گردد. دوم: از لحاظ قطر،تاب و تعداد لا «نخ تار»از جهت نازکی و ضخامت و تاب و تعداد لا در فرشهای مختلف متفاوت است.

یا«دار کش»

تنظیم فاصله تارهای بسته شده به دار قالی از امور مهم «چله کشی» است. فاصله تارها بافت های مختلف را مشخص می نماید. بطور مثال در چله کشی برای بافتن گلیم فاصله تارها بمیزان دو قطر نخ می باشد،اما در نیم لول بافت قالی فاصله تارها یک قطر نخ در نظر گرفته می شود و در نوع بافت تمام لول تارها اصولا فاصله ای ندارد. تعیین فاصله تارها معمولا قبل از شروع کار بافتن انجام می گیرد و اینکار بنابر تبحر«چله کش» بگونه ای مختلف صورت می گیرد. برای آنکه تنظیم تارها پای برجا بماند فرشبافان پس از آنکه کار بافتن قسمت «گلیم باف»یا صوف باف را انجام دادند یک یا دو ردیف «ملیله»بافی یا گره قایقی یا دانه چین می زنند و سپس بافت قسمت اصلی فرش را آغاز می نمایند.

معمولا جنس نخ تار فرش از پنبه است،اما همواره احتمال آن می رود که سود جویان در فراهم سازی این نخ تقلباتی بنمایند از جمله از الیاف مصنوعی که شباهت زیاد به پنبه دارد بدین منظور استفاده کنند لذا برای جلوگیری از این کار و حفظ سلامت فرش دستباف ایران می بایست همواره از طبیعی و خالص بودن جنس عموم نخ های فرش اعم از نخ تار یا پرز یا پود مطمئن گردید.برای تعیین جنس نخ تار روشهای گوناگون متداول است.

یا«دار کش»