لغت نامهمعاملات بازرگانی در سطح جهانی بر طبق قول و قرار و مفاد پیمان بسته شده بین فروشنده و خریدار انجام می شود. این قرارداد ها و اصطلاحات مندرج در آن معتبر و در دادگاه ها قابل طرح اند و چنانچه نکته مبهم و تاریکی وجود داشته باشد بر طبق عرف معمول رفتار میگردد. در این مورد اصطلاحات بین المللی وجود دارد که بخش مربوط به تحویل و تحول و حمل و نقل کالای آن از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد لذا برای آگاهی خوانندگان محترم این اصطلاحات به طور مختصر و در چهار بخش به شرح ی یادآوری میگردد.: ضمنا باید توجه داشت که این اصطلاحات اگر چه در کلیات مدتی طولانی مورد استفاده اند ، همشگی و غیر قابل تغییر نمیباشند و بازرگانان همواره باید در جیان این تغییرات قرار گیرند. بخش اول : گروه E «تحویل در محل کار» (محل تعیین شده ) که طی آن فروشنده کالا را در محل اقامت خود یعنی درکارگاه یا کارخانه و غیره در اختیار خریدار قرار می دهد و همین جا وظیفه اش به پایان میرسد و خریدار کلیه هزینه ها و خطرات ناشی از دریافت کالا از محل کار فروشنده به مقصد مورد نظر را متحمل میشود. این اصطلاح بیانگر حداقل وظیفه برای فروشنده است. در این نوع قرارداد: الف: فروشنده موظف است : 1- کالا را طبق قرارداد تهیه نماید. 2- پروانه ها، مجوز ها را بگیرد و تشریفات گمرکی را انجام دهد. 3- کالا را در تاریخ مقرر یا ظرف مدت تعیین شده و در محل معین یا در صورت عدم ذکر محل و تاریخ در محل و زمان معمول تحویل خریدار نماید. 4- کلیه مسئولیت های فقدان یا خسارت وارده به کالا و هزینه های مربوطه را تا زمانی که کلا در اختیار خریدار قرار گیرد متحمل شود. 5- به موقع زمان و مکان آماده بودن کالا را برای تحویل به خریدار اطلاع دهد. 6- هزینه های عملیات بازبینی کالا را که لازمه گذاشتن کالا در اختیار خریدار است بپردازد. 7- خریدار را در انجام وظایف خودیرامون صدور یا ورود کالا به هر طریق کمک کند. ب: خریدار موظف است: 1- قیمت کالا را به ترتیبی که در قرارداد فروش پیش بینی شده بپردازد 2- پروانه ها، مجوز های رسمس و تشریفات گمرکی را برای صدور و ورود کالا به هزینه و مسئولیت خود انجام دهد. 3- کالا را تحویل بگیرد 4- کلیه مسئولیت فقدان یا خسارت وارده به کالا و نیز هزینه ها را از زمانی که آن را تحویل گرفته متحمل شود. 5- در مواقعی که تعیین تاریخ تسریع شده یا تعیین محل گرفتن کالا به عهده او است. مراتب را به موقع به فروشنده اطلاع دهد 6- گواهی های لازم را از قبیل مدرک تحویل، سند حمل یا پیام الکترونیکی معادل آن را برای فروشنده فراهم کند. 7- هزینه بازسازی قبل از حمل کالا را بپردازد، مگر آن که جز این در قرارداد قید شده باشد. 7- کلیه هزینه های ناشی از دریافت اسناد یا پیام های الکترونیکی معادل آن انجام شده را بپردازد و هزنه هایی را که فروشنده برای کمک به وی متقبل شده مسترد دارد. بخش دوم: گروه F «کرایه حمل پرداخت نشده» که شامل سه نوع است: الف: تحویل به حمل کننده: در این نوع فروشنده هنگامی که کالا را برای صدو از گمرک ترخیص و در محل یا نقطه تعیین شده در اختیار حمل کننده ای که خریدار نام برده، میگذارد وظیفه اش به پایان میرسد. در این نوع معامله : فروشنده موظف است: 1- کالا و سیاهه بازرگانی یا پیام الکترونیکی معادل آن را مطابق قرارداد فروش و هر گونه گواهی مطابقت دیگری که در قرارداد قید شده تهیه کند 2- پروانه ها و مجوز ها را بگیرد و تشریفات گمرکی را انجام دهد. 3- کال را در محل یا در تاریخ ظرف مدت مورد توافق برای تحویل و بر اساس روش توافق شده یا عرف معمول در آن نقطه تحویل دهد 4- کلیه خطرات فقدان یا خسارت تا زمانی که کالا مطابق قرارداد تحویل داده شود تحمل نماید. 5- هزینه های مربوط به کالا از جمله عوارض، مالیات ها و سایر مخارج رسمی را تا زمانی که مطابق قراردادتحویل حمل کننده شود بپردازد. 6- به خریدار اطلاع دهد که کافی تحت نظارت حمل کننده تحویل شده است. 7- مدارک تحویل کالا را به هعزینه خریدار تهیه کند. 8- هزینه آن دسته از عملیات بازبینی را که برای تحویل کالا به حمل کننده ضروری اند بپردازد و به هزینه خود بسته بندی لازم برای حمل کالا را تا حدی که شرایط حمل قبل از انعقاد قرارداد فروش برای فروشنده مشخص است فراهم کند. 9- به خریدار کمک نماید تا اسناد لازم برای واردات کالا و در مواقع نیاز جهت عبور کالا از کشور دیگر را فراهم سازد و سایر اطلاعات از جمله وضعیت بیمه را در اختیار او قرا دهد. خریدار موظف است :1- قیمت کالا را به نحوی که در قرار داد فروش پیش بینی شده بپردازد. 2- هر گونه پروانه ورود یا دیگر مجوز های رسمی را بگیرد و کلیه تشریفات گمرکی مربوط به ورود کالا و در صورت لزوم عبور آن از طریق کشور دیگر را انجام دهد .3- به هزینه خود قرارداد حمل کالا از محل تعیین شده را منعقد کند .4- کالا را طبق قرارداد تحویل بگیرد. 5- کلیه مسولیتهای فقدان یا خسارت وارده بر کالا را از زمانی که طبق قرارداد تحویل گرفته شده تقبل کند. 6- کلیه هزینه های مربوط به کالا را از زمانی که تحویل شده بپردازد. 7- نام حمل کننده،نوع حمل تاریخ یا مدت تحویل کالا به حمل کننده را بموقع بفروشنده اطلاع دهد. 8- مدرک تحویل را قبول کند. 9-هزینه بازرسی قبل از حمل را بجز در مواردی که از سوی مقامات کشور محل صدور اجباری اعلام شده است بپردازدمگر آنکه به ترتیب دیگری توافق شده باشد. 10-کلیه هزینه ها و مخارج مربوط به گرفتن اسناد یا پیام های الکترونیکی معادل آن را که فرو شنده از طرف خریدار یا بهنگام کمک به او پرداخته بپردازد. ب- تحویل در کنار کشتی بندر بار گیری تعیین شده (فاس) در این وظایف فروشنده در مورد تحویل هنگامی به اتمام می رسد که کالا در بندر با گیری تعیین شده روی اسکله یا دوبه ها قرار گیرد از این لحظه به بعد خریدار باید کلیه هزینه ها و مسئولیت فقدان با خسارت وارده به کالا را تقبل کند در این مورد فروشنده موظف است: 1- کالا و سیاهه بازرگانی یا پیلم الکترونیکی معادل آن را مطابق قرارداد فروش و سایر گواهی ها را بر طبق قرارداد تهیه کند . 2- به تقاضا و مسئولیت و هزینه خریدار ، پروانه ها ،مجوز های لازم را تهیه نماید و تشریفات رسمی و گمرکی مربوطه را انجام دهد.3- کالا را در کنار کشتی و در مکان بار گیری تعیین شده از طرف خریدار و طبق عرف معمول در آن محل و بندر تحویل دهد. 4- کلیه مسئولیت های فقدان یا خسارت وارده بر کالا را تا لحظه تحویل آن تقبل کند و هزینه ها را تا این لحظه بپردازد.5- مراتب تحویل کالا را در کنار کشتی بموقع به خریدار اطلاع دهد. 6- مدرک تحویل، سند حمل یا پیام الکترونیکی معادل آن را به هزینه خریدار فراهم کند. 7- هزینه باز بینی (کیفیت ،اندازه گیری، توزین ،شمارش) ضروری را بپردازد . 8- به تقاضا و مسئولیت و هزینه خریدار برای دریافت اسناد یا پیلم های الکترونیکی معادل آن که در کشور محل بار گیری یا مبدا صادر یا مخابره شده و خریدار برای صادرات یا واردات کالا و در صورت نیاز برای عبور کالا از طریق کشور دیگر بدان نیاز دارد به خریدار کمک کند و اطلاعات ضروری دیگر را در اختار او قرار دهد. خریدار موظف است:1- قیمت کالا را به ترتیبی که در قرار داد فروش مندرج است بپردازد.2- پروانه ها،مجوزهای لازم را بهزینه خود بگیرد و تشریفات لازم را انجام دهد.3- به هزینه خود قرار داد حمل کالا از بندر تعیین شده برای بار گیری را منعقد کند.4- کالا را طبق قرار داد تحویل بگیرد. 5-مسئولیت های فقدان یا خسارت وارده بر کالا و هزینه های بعدی را از زمان تحویل آن به عهده گیرد. 6- نام کشتی،نقطه بارگیری،زمان مورد نیاز برای تحویل را به موقع به فروشنده اطلاع دهد.7- مدارک تحویل را قبول کند.8- هزینه بازرسی قبل از حمل را بپردازد مگر آنکه ترتیب دیگری در قرار داد ذکر شده باشد.9- کلیه هزینه های مربوط به اخذ اسناد یا پیام های الکترونیکی معادل آن و نیز هزینه های اعمال کمک فروشنده را بپردازد.پ- تحویل روی عرشه فوب.در این نوع وظیفه فروشنده در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می رسد که کالا در بندر حمل تعیین شده از نرده کشتی گذشته باشد. فروشنده موظف است: 1- کالا و سیاهه بازرگانی یا پیام الکترونیکی معاد آن را مطابق قرارداد فروش و هر گونه گواهی مطابقت دیگری که ممکن است قرارداد لازم بداند تهیه کند.2- به هزینه و مسئولیت خود هر گونه پروانه صدور یا دیگر مجوز های رسمی را بگیرد و کلیه تشریفات گمرکی لازم برای صدور کالا را انجام دهد. 3- کالا را در تاریخ مقرر یا ظرف مهلت و روی عرشه کشتی و بندر مشخص شده از سوی خریدار وطبق عرف معمول در آن بندر تحویل دهد. 4- کلیه مسئولیت های فقدان یا خسارت وارده بر کالا را تا زمانی که کالا از نرده کشتی در بندر بار گیری تعیین شده بگذرد تقبل کند. 5- کلیه هزینه های مربوط به کالا را تا زمانی که کالا در بندر بار گیری تعیین شده از نرده کشتی بگذرد و نیز هزینه های انجام تشریفات گمرکی لازم برای صدور، همچنین عوارض، مالیات ها، دیگر مخارج رسمی قابل پرداخت به هنگام صدور کالا را بپردازد. 6- به خریدار بموقع اطلاع دهد که کالا روی عرشه کشتی تحویل شده.7- به هزینه فروشنده سند تحویل کالا را برای خریدار تهیه کند. 8- هزینه عملیات بازبینی را (کیفیت،اندازه گیری، توزین، شمارش) که برای تحویل کالا ضروری است بپردازد. 9- بنا به تقاضا مسئولیت هزینه خریدار در گرفتن اسناد یا پیام های الکتونیکی معادل آن که در کشور محل بار گیری یا مبدا صادر یا مخابره شده و خریدار برای واردات کالا و در صورت نیاز برای عبور کالا از طریق کشور دیگر بدان نیاز دارد به خریدار کمک کند و سایر اطلاعات را در اختیار او قرار دهد. خریدار موظف است :1- قیمت کالا را به ترتیبی که در قرارداد فروش پیش بینی شده بپردازد.2- به هزینه و مسئولیت خود هر گونه پروانه ورود یا دیگر مجوز های رسمی را بگیرد و کلیه تشریفات گمرکی مربوط به ورود کالا و در صورت لزوم عبور آن از طریق کشور دیگر را انجام دهد. 3- قرارداد حمل از بندر تعیین شده برای بارگیری را به هزینه خود منعقد سازد. 4- کالا را طبق قرارداد تحویل یگیرد. 5- مسئولیت های فقدان با خسارت وارده بر کالا و هزینه های مربوطه را از زمانی که کالا از نرده کشتی در بندر بارگیری تعیین شده می گذرد تقبل کند. 6- نام کشتی ،نقطه بار گیری، زمان مورد نیاز برای تحویل را به موقع به فروشنده اطلاع دهد. 7- مدارک تحویل را قبول کند.8- هزینه باز رسی قبل از حمل را بجز در مواردی که از سوی مقامات کشور محل صدور اجباری اعلام شده است بپردازدمگر آنکه به ترتیب دیگری توافق شده باشد. 9- کلیه هزینه ها و مخارج مربوط به اخذ اسناد یا پیلم هاب الکتونیکی معدل آن را طبق قرارداد بپردازد. بخش سوم: گروه C “ کرایه حمل پرداخت شده " که خود شامل چهار نوع است:اصطلاح گروه(c) شاخص قرار دادهای بار گیری اند. الف-هزینه و کرایه حمل بر طبق این نوع قرارداد فروشنده باید هزینه ها و کرایه حمل مورد نیاز برای آوردن کالا به بندر مقصد تعیین شده را به پردازد ولی مسئولیت فقدان یا خسارت وارده به کالا همچنین هر گونه مخارج اضافی ناشی از حوادث به از تحویل روی عرشه از زمانی که کالا از نرده کشتی در بندر بارگیری می گذرد از فروشنده به خریدار منتقل می شود.در این نوع فروشنده موظف است: 1- کالا و سیاهه بازرگانی با پیام الکترونیکی معادل آن را بر طبق قرارداد فروش تهیه کند.2- به هزینه و مسئولیت خود هر گونه پروانه صادرات یا دیگر مجوز های رسمی را بگیرد و کلیه تشریفات گمرکی لازم برای صدور کالا را انجام دهد.3- به هزینه خود قرارداد حمل کالا به بندر مقصد تعیین شده رابا شرایط متداول در مسیر معمول با نوعی کشتی دریایی که معمولا برای حمل کالای موضوع قرارداد به کار می رود معقد کند.4- کالا را در تاریخ مقرر یا ظرف مهلت تصریح شده روی عرشه کشتی در بندر بارگیری تحویل دهد.5- کلیه مسئولیت های فقدان یا خسارت وارد بر کالا را تا زمانی که کالا از نرده کشتی در بندر بارگیری بگذرد بر طبق قرارداد تقبل کند.6- کلیه هزینه های مربوط به کالا را تا زمان تحویل همچنین کرایه حمل و دیگر هزینه ها از قبیل بارگیری کالا روی عرشه کشتی و هرگونه هزینه تخلیه در بندر تخلیه را که ممکن است در زمان انعقاد قرارداد حمل از سوی خطوط عادی کشتی رانی پرداخت شود و نیز هزینه های انجام تشرفات گمرکی لازم برای صدور و عوارض و مالیات ها و سایر مخارج رسمی قابل پرداخت بهنگام صدور کالا را بپردازد.7- تحویل کالا روی عرشه کشتی و هرگونه اطلاع ضروری دیگر را به موقع بخریدار اطلاع دهد.8- مدارک تحویل، سندهای حمل را به هزینه خود دریافت و به خریدار تحویل نمایند.9- هزینه های بازبینی ، بسته بندی، علامت گذاری را بپدازد.10- بنابه تقاضا، مسئولیت و هزینه خریدار در گرفتن اسناد یا پیام های الکترونیکی معدل آن که مورد نیاز خریدار است به او کمک نماید و سایر اطلاعات لازم را به خریدار بدهد و خریدار موظف است: 1- قیمت کالا را بر طبق قرارداد بپردازد.2- به هزینه و مسئولیت خود هرگونه پروانه ورود یا دیگر مجوزهای رسمی را بگیرد و تشریفت گمرکی مربوطه به ورود کالا و در صورت لزوم عبور آن از کشور دیگر را انجام دهد.3- امر تحویل گیری کالا را بپذیرد.4- مسولیت های فقدان یا خسارت وارده بر کالا را از زمانی که کالا از نرده کشتی در بندر بارگیری می گذرد تقبل نماید.5- هزینه های مربوطه به کالا رااز زمانی که تحویل شده بپردازد.6- در مواردی که تعیین زمان بارگیری یا بندر مقصد با اوست فروشنده را از این موارد به موقع مطلع سازد.7- سند حمل را در صورتی که منطبق با قرارداد باشد قبول کند.8- هزینه باربری قبل از حمل را به جز در مواردی که از سوی مقامات کشور محل صدور اجباری اعلام شده بپردازد.9- هزینه های مربوط به اخذ اسناد یا پیام های الکترونیکی معدل آن را که در قرارداد آمده بپردازد و هزیتنه هایی را که فروشنده بهنگام کمک به او متقبل شده به وی مستر دارد.ب- " هزینه بیمه و کرایه حمل " سیف در این نوع فوشنده وظایفی شبیه به" هزینه و کرایه حمل" مندرج د بخش " الف" بالا دارد به اضافه اینکه باید برای خطراتی که خریدار ا در مورد فقدان یا خسارت وارد بر کالا در خلال حمل تهدید میکند نیز بیمه دریایی تهیه کند فروشنده قرارداد بیمه را منعقد میکند و حق بیمه را میپدازد.خریدار باید توجه داشته باشد که تحت اصطلاح "سیف" فروشنده را ملزم به ترخیص کالا بای صدو می کند و فقط آن را می توان بذای حمل دریایی و آب را داخلی بکار برد.بای آگاهی به مشروح وظایف فروشنده و خریدار به کتب تخصیص مربوطه مراجعه شود.ت- " کرایه حمل و بیمه پرداخت شده" تامحل تعیین شده در مقصد (سیپ) فروشنده وظایفی شبیه به مورد اصطلاح " کرایه حمل پرداخت شده تا ... " را دارد به اضافه اینکه باید برای خطراتی که خریدار را در مورد فقدان تهدید می نماید نیز بیمه محموله تهیه کند.فروشنده قرار داد بیمه را منعقد می کند و حق بیمه را می پردازد.خریدار باید توجه داشته باشد که تحت اصطلاح " سیپ " فروشنده فقط ملزم به گفتن حداقل پوشش بیمه ای است.اصطلاح سیپ فروشنده را ملزم به ترخیص کالا برای صدور می کند این اصطلاح را می توان بای هر نوع حمل از جمله مرکب به کار برد. بخش چهارم: گروه D ( ورود به مقصد ). اصطلاح گروه (D) خود شاخه قراردادهای ورود کالا به مقصد اند و شامل پنچ نوع می باشند: الف- " تحویل در مرز " در این اصطلاح وظیفه فروشنده در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می سد که کالا را برای صدور ترخیص کند و در نقطه و محل تعیین شده در مرز اما قبل از مرز گمرکی کشور هم جوار در اختیا بگذراد.تعیین دقیق مرز مورد نظر با ذکر همیشگی نقطه و محل در اصطلاح اهمیت حیاتی داردو این اصطلاح عمدتا در حمل نوع راه آهن یا زمینی استفاده می شود و لی برای هر نوع حملی می توان آن را بکار برد مشروح وظایف فروشنده و خریدار را د کتب تخصصی مربوطه مطالعه فرمائید.ب- تحویل از کشتی بندر مقصد تعیین شده در این اصطلاح وظیفه فروشنده در مورد تحویل هنگامی به پایان می رسد که کالا را قبل از ترخیص برای ورود در بند مقصد تعیین شده روی عرشه کشتی در اختیار خریدار قراردهد.فروشنده باید کلیه هزینه ها و خطرات ناشی از آوردن کالا به بندر مقصد تعیین شده را تقبل کند این اصطلاح را فقط برای حمل دریایی یا آبراه داخلی می توان بکار برد.پ- تحویل در اسکله " عوارض پرداخت شده ... بندر مقصد تعیین شده " وظیفه فروشنده در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می رسد که کالا را در اسکله ( بار انداز) بندر مقصد تعیین شده برای ورود ترخیص کند و در اختیار خریدار قرار دهد.فروشنده باید کلیه مسئولیت ها و هزینه ها شامل عوارض، مالیات ها، سایر مخارج تحویل کالا در این محل را تقبل کند.در صورتی که فروشنده مستقیم یا غیر مستقیم قادر به دریافت گواهی ورود نیست نباید ای اصطلاح را بکار برد.اگر طرفین بخواهند که خریدار کالا را برای ورود ترخیص کند و عوارض را بپردازد باید عبارت " عوارض پرداخت نشد" بکار برد.اگر طرفین بخواهند که پرداخت بعضی هزینه های مربوط به واردات کالا از قبیل مالیات ، ارزش افزوده را از وظایف فروشنده خارج کنند باید صریحا منظور را مشخص کنند.ت- تحویل عوارض پرداخت نشده " محل مقصد تعیین شده" وظیفه فروشنده در مورد تحویل هنگامی به پایان میرسد که کالا را در محل تعیین شده در کشور ورود در اختیار خریدار قرار دهد.فروشنده باید کلیه مسئولیت ها و هزینه های ناشی از آوردن کالا به محل مذکور ( بجز عوارض مالیات ها و دیگر مخارج رسمی قابل پرداخت به هنگام ورود )همچنین هزینه ها و مسئولیت های انجان تشریفات گمرکی کالارا تقبل کند خریدار باید انواع مخارج اضافی را پرداخت و هر گونه مسئولیت ناشی از قصور در ترخیص به موقع کالا برای ورود را تقبل کند.ث- تحویل عوارض پرداخت شده " محل مقصد تعیین شده " وظیفه فروشنده در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان میرسد که کالا را در محل تعیین شده در کشور ورود در اختیار خریدار قراردهد.فروشنده باید کلیه خطرات و هزینه های ناشی از حمل کالا به محل مذکور ، شامل عوارض، مالیات ها و سایر هزینه های پس از ترخیص کالا برای ورود را تقبل کند.این اصطلاح برای فروشنده بیشترین وظیفه را بهمراه دارد.در صورتی که فروشنده مستقیم یا غیر مستقیم قادر به دریافت گواهی ورود نباشد نباید این اصطلاح را بکار برد.اگر طرفین بخواهند که خریدار کالا را برای ورود ترخیص کنند و عوارض را بپردازد اصطلاح " تحویل عوارض پرداخت نشده " را باید بکار برد.این اصطلاح را می توان بدون د نظر گرفتن نوع حمل کالا بکار برد.مفاد مطالب فوق که کلا تحت شرایط قرادادهای منعقده انجام میشود از ماخذی که برای زمان حاضر تدوین گردیده اند بویژه " کتاب اینکوترمز" 1990" ( به جدول منابع و ماخذ پایان کتاب مراجعه فرمایند) اتخاذ شده اند خوانندگاان ارجمند می توانند برای آگاهی از شرح کامل جزئیات وظایف فروشنده و خریدار در معاملات بین المللی به ماخذ بسیاری که پژوهشگران محترم در این رابطه نگاشته اند مراجعه فرمایند.

ممکن است خریدار یا نماینده او بازرسی قبل از حمل کالا یا حین حمل را ضروری بدانند در اینصورت جز در مواردی که در قرارداد به ترتیب دیگری مقرر شده باشد خریدار باید راسا هزینه بازرسی را که بمنظور تامین و حفظ منافع خود تقاضا نموده پرداخت کند. چنانچه بازرسی قبل از حمل از مقررات اجباری صدور کالا در کشور فروشنده باشد این هزینه بعهده فروشنده است (با- اینکو)

چنانچه طرفین معاملات بازرگانی و نمایندگان آنها به مفاهیم و اصطلاحات رایج در سطح جهانی و بین بازرگانان و عرف و عادات محلی آشنا باشند و این اصطلاحات را در کایه مراحل در نظر داشته دقیقا اعمال کنند،در عمل با اشکال مواجه نمی گردند و اگر اختلافی بوجود آید متن قرارداد،خود ایشان را در جهت ثواب راهنمایی می نماید و در صورت نیاز به دادگاه ها و داوری انجام این کار بسهولت و سادگی و سرعت انجام می گیرد. در بین جوامع و در سطح کشورها و جهان مراجعی برای قضاوت و داوری فیما بین وجود دارد که از جمله بموارد زیر اشاره می نماییم:الف- دادگاه های قضایی و عادی دادگستری:بموجب اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند میتوانند به دادگاه ها مراجعه و احقاق حق خویش بخواهند.ب-داوری: بموجب ماده 632 آئین دادرسی مدنی ایران"کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می توانند منازعه و دعوی خود را اعم از آنکه در دادگاهها دادگستری مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند"

شرایط تجارت خارجی معمولا از مفاد قراردادهای منعقده فیمابین خریدار و فروشنده و رعایت برخی مقررات و اصطلاحات بین المللی پیروی می نماید. این شرایط در معرض تغییرات و دگرگونی های پی در پی اند.و این تغییرات همواره باید مورد توجه علاقمندان قرار داشته باشد. دانستن شرایط و اصطلاحات بین المللی و گنجانیدن ضروریات آن در قراردادها دارای مزایایی است که از جمله است(با- انیکو)1- طرفین قرارداداز حدود وظایف و مسئولیتهای خود در انجام معاملات تجاری مطلع میگردند.2- اجرای تشریفات معامله و انجام آن تسهیل می نماید.3- اختلافات مابین خریدار و فروشنده که اغلب بر اثر ناآگاهی از شرایط معامله و تفاوت سلیقه است بحداقل میرسد.4- معاملات با توجه به یک سلسله مقررات و ضوابط و شرایط استاندارد و معمول در تجارت خارجی صورت میگیرد. نکته مهم در انعقاد قراردادهای بین المللی و رعایت شرایط آن این است که اولا طرفین قراردادها به هنگام استفاده از اصطلاحات مربوطه دقت لازم معمول دارند و حتی المقدور از بکار گیری اصطلاحات عام که دارای مفاهیم چندگانه اند خودداری نمایند و بجای آن از کلمات و اصطلاحات روشن آشکار و دقیق بهره گیرند و ثانیا با توجه به اینکه تعیین دقیق وظایف طرفین در قراردادها امکان پذیر نمی باشد بنابراین در هنگام عقد قراردادها حتی المقدور به عرف خاص محل تجارت یا روش هایی که طرفین در معاملات قبلی خود بدان عمل کرده اند اشاره نمایند.(بنقل از ماده کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد) شرایط بازرگانی بین المللی با توجه به گستردگی دامنه عملیات تجاری بین المللی و تعداد بازرگانان و مقررات گوناگون محل سکونت و تجارت ایشان همواره رو به تغییر است بنابراین بازرگانان در استفاده از اصطلاحات و ثبت شرایط در قراردادها و مکاتبات باید آخرین مفاهیم آنها را بدانند و ملحوظ دارند. در این کتاب سعی گردیده تا خوانندگان در جریان جدیدترین این مفاهیم قرارگیرند.

مجموعه ای از روشهای تجاری است که در آن صادر کننده یا(واردکننده)تعهد می نماید در ازاءکالا یا خدمات صادره به کشور خریدار یا(وارده از کشورفروشنده)کالا و خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریدار یا (صادر)نماید.

نیازمندی افراد جوامع و کشورها به فرآوردهای یکدیگر و در نتیجه آن توسعه معاملات تجاری بین آنها و فاصله موجود فیما بین ایشان اهمیت کار حمل و نقل بین المللی را آشکار ساخته است و اینک طرفین معاملات تجاری بین المللی به موضوع حمل و نقل به عنوان یگی از اصلی ترین رشته های جانبی کار خویش می نگرند. بدین ترتیب موسسات بسیاری با سرمایه های عظیم و مقررات نامحدود و وسایط هوایی،دریایی،زمینی کوچک و بزرگ و بین قاره ای با توجه به سوددهی کار حمل و نقل در سطح جهانی بوجود آمده و پشت به پشت هم داده اند و علماء اقتصاد و کارشناسان بازرگانی بین المللی در این رشته به مطالعه پرداخته آخرین نظریات و فرمول های مربوطه را برای ایجاد سهولت در انعقاد قراردادها ی حمل و باربری و بسته بندی و غیره بوجود آورده اند(نگ:بازرگانی بین المللی- اصطلاحات)و شعار "بهترین کالا اگر بمقصد نرسد حتی به میزان بدترین کالا ارزش ندارد" را در اهمیت دادن بکار خویش بر سرزبانها جاری ساخته اند.با توجه به توسعه امر حمل و نقل و طول راهها و قابل توجه بودن هزینه های باربری و بسته بندی و حمل و نقل بازرگانان صادر کننده باید توجه داشته باشند که:1- بگونه ای عمل کنند و قراردادها را منعقد سازند که کالا بطور سالم به مقصد برسد.2- با حذف هزینه های زاید و انتخاب وسایل مناسب در انجام هزینه ها صرفه جویی بعمل آورند. فروشنده و خریدار برای رسیدن به هدف مشترک خود که"رسانیدن کالای خوب و سالم با قیمت مناسب بدست مصرف کننده"می باشد وظایف فردی و اجتماعی معینی دارند که در قراردادهای منعقد فیما بین مندرج است و در عرف مشهود. موسسات حمل و نقل هر یک دارای تعرفه اند و برای تعیین این تعرفه عواملی را در نظر می گیرند و تجار بمنظور تامین منافع خویش به هنگام انعقاد قراردادها این عوامل را می بایست در نظر داشته باشند از جمله این عوامل مواردی است که خطوط کشتیرانی اقیانوس پیما ملحوظ میدارند و تاثیرات بسزا در افزایش یا کاهش قیمتهای حمل می گذارند مانند فاصله مقصد،وزن کالا،احتمال خسارت و ضایعات،شکل کالا،معمولی یا غیره معمولی بودن وسایل بارگیری،حفاظت از کالا،غیرعادی بودن ترافیک.در این کتاب ذیل عنوان های مربوطه برخی اصطلاحات بازرگانی بین المللی در ارتباط با معاملات و حمل و نقل کالا آمده است.

بافتن. بهم تابیدن رشته های نخ پنبه یا پشم یا مو و سایر نخها را گویند. در فرشبافی به مجموعه اقداماتی گفته می شود که از طریق آن با بکارگیری مواد اولیه بوسیله گره زنی پرز بر تار و پود گذاری و سایر عملیلت لازم یک تخته فرش فراهم میگردد و آماده بهره برداری می شود.چرخه بافت فرش در ذیل عنوان های"قالیبافی،قالیبافی-چرخه" در این کتاب آمده است.اصطلاح بافت در بین عامه مردم معرف طرح و نقشه و جگونگی و مجموعه مشخصات یک شیءاست.

بافت فرش بگونه نا ثواب و غیر عادی که بمنظور صرفه جویی در مواد اولیه و وقت کارگر انجام می شود. این کار به دوام و استحکام و زیبایی و شهرت فرش ایران لطمه می زند و در دراز مدت به زیان بافنده نیز می باشد و جز در مواردی که اصولا طرح بافت فرش و سنت محلی اجازه دهد (مانند جفتی بافی در خراسان)جدا از انجام آن باید پرهیز نمود. برخی انواع بافت تقلبی فرش عبارت است از :1-"جفتی بافی"2-"بی گره بافی" 3-"گره گذرا" 4-"پود کشی بتعدادبیش از اندازه" 5- استافاده از نخ نامناسب از لحاظ جنس و ضخامت مانند نخ پنبه ای در کار بافت فرش.

یا"جفتی بافی"

یا"تخت باف"

فرش را در نقاط مختلف سرزمین وسیع ایران و نیز در جهان با شیوه ها و گونه های مختلف می بافند. بافتن فرش از لحاظ نوع گره زنی خود دارای انواع است که برخی از آن ذیل عنوان"گره-انواع"در این کتاب آمده است. اما بافت فرش از لحاظ نوع قرار گرفتن چله ها در زیر و روی یکدیگر یا شانه با شانه هم بر چهار گونه اصلی زیر می باشد:الف-"تخت باف" یا بافت حصیری.ب-"لول باف" یا تمام لول. پ-"نیم لول باف" ت-"نیم لول باف جفت نما" نوعی نیز بافت بمنظور حالت دادن از طریق ریز بافتن برخی نقاط فرش ها وجود دارد که در ردیف کارهای بسیار هنری و ظریف فرشبافی است و به"دو ریزه بافی"معروف است.

محل بافت فرش،جائی که فرش در آن بافته شده باشد.

کارشناسان و آشنایان فرش و فرشبافی با مشاهده این دستباف و توجه به عواملی از جمله موارد زیر و تجربه و ممارست و مهارتی که دارند تا حدی می توانند محل بافت فرش را تشخیص دهند:1- طرح و نقشه فرش مانند:جوشقان،نایین،اصفهان،کاشان،مود.2- طرح زمینه مانند:ساده،افشان.3- نقشمایه ها مانند:میل گنبد،قالیچه های شیری،گل ترکمن.4- معتقدات عامه مانند:آثار و ابنیه تاریخی،مذهبی.5- وجود الگو در منطقه مانند: مسجد کبود تبریزو نقش آن در بافته های این شهر.6- رنگ آمیزی کلی مانند:رنگهای تند،روشن،الوان.7- رنگ آمیزی زمینه مانند:رنگ"کرم"در فرش کرمان،"روناسی"در فرش همدان و سرابند و هریس،"دوغی"در فرش اراک،"لاکی"در فرش مشهد.8- مواد اولیه مانند:زبری و لطافت و نازکی و ضخامت الیاف اعم از پنبه با پشم9- شیوه بافت و گره زنی مانند:نوع گره،تعدادپود،رجشمار.10- گوشت و خواب مانند:پر گوشتی،کم گوشتی،"خواب"11- ابعاد و مساحت مانند:قالی،قالیچه،کناره،میان فرش12- تزیین مانند:گلهای برجسته یا ابریشمی،نواردوزی،گلیم باف13- محصولات ویژه مانند: قالی گبه،زربافت،محفور.بدیهی است این شناسایی نمی تواند دقیق باشد و میزان این عدم دقت روزبروز افزایش می یابد زیرا:1- افزایش سهولت در اخذ تماس بین طراحان و بافندگان در نقاط مختلف کار تقلید را ساده می سازد.2- طرحها و نحوه بافت بافندگان یک محل بانقل مکان طراحان و رنگرزان و بافندگان بمحل جدید استقرار ایشان راه می یابد.3- طرح و نقشه،مواد اولیه،چگونگی و دستورالعمل های رنگرزی و غیره از محلی بمحل دیگر بسادگی فرستاده می شود.4- عامل بازرگانی و ملاحظات مربوطه به بازار و مسایل اقتصادی آن روزبروز بر تسلط منفی خود(اگرچه جنبه مثبت هم دارد) بر طرح و نقش رنگرزی و مواد اولیه مورد مصرف در فرش می افزاید و بازرگانان،تولید کنندگان فرش را به بافتن فرشهایی مورد پسند بازار،با نقش و طرح تحمیلی و باب بازار وادار می سازد.

نساج،جولا.کسی است که شغل او بافتن پارچه یا قالی یا حصیر و گلیم و سایر انواع فرش یا پارچه و غیره باشد.بافنده فرش باید:1- در بافت فرش مهارت کافی داشته و به شیوه بافتی که قصد انجام آنرا دارد آشنا باشد.2- نقشه خوانی و پیاده نمودن طرح را بر روی چله ها بداند.3- مواد اولیه فرش را بشناسد.4- اهل ذوق و هنر و علاقمند به کار بافندگی باشد.5- ذهن و دست او هم آهنگ عمل کند.

پیشرفت کار بافتن فرش.

دو چوب کوتاه است که طناب دستگیره"کوان"(کمان حلاجی) را به دسته کمان مهار می کند(با-هج) اصطلاحی است رایج در باختران و نواحی آن

نام بانک اقتباس از "بانکو"می باشد و این کلمه در قدیم به بساط صرافان که به کار معاملات پول می پرداختند گفته می شده است. قبل از بوجود آمدن پول یا سکه معاملات بوسیله اسناد تجاری مانند حواله یا برات انجام می گردیده و مردم اشیاء گرانبهای خود را نزد افرادی مطمئن به امانت می نهاده و به مرور و بنابر نیاز مقداری از آن را دریافت می کرده اند.در گذشته اینگونه عملیات محل خاصی نداشته باکه در همه جا صورت می گرفته و مثلا نوشته اند که در بابل و یونان در معابد انجام می گردیده است. بانک به وضع موجود همچون سایر دست آوردهای انسانی به مرور بوجود آمده و نشو و نما کرده و روبه تکامل نهاده است. بانکها در سراسر جهان با جهش سرمایه داری و بازرگانی در قرون 16و17 میلادی وسعت یافته اند از جمله بانک آمستردام در سال1609 م و بانک هامبورگ در سال 1619 و بانک سوئد در سال1650 م توسعه یافته و به کارهای مختلف همچون امانت گیری فلزات گرانبها پرداخته اند. وسعت عمل بانکها و جلب اطمینان مردم نسبت به آنها به مرور افزایش یافته و اولین اسکناس های رایج نیز رسید هایی بوده که این بانکها در قبال دریافت امانت می داده اند.در قرن 19 میلادی با توسعه شرکتهای تجارتی و مالی و نیازمندی آنها به سرمایه موسسات گیرنده امانات یا در حقیقت بانکها با سرعت بیشتری وسعت گرفته و به مرور به صورت امروزی در آمده اند.

یا"بانک فرش ایران"

بانکی است که طرف حسلب موسسه است و امور بانکی آن را انجام می دهد و از جمله: الف- برات یا سفته یا چک از جانب موسسه برای پرداخت یا دریافت وجه آن نزد بانک به امانت گذارده می شود . ب- موسسه وجوه خود را به امانت نزد بانک قرار می دهد و بمنظور استفاده از آن دسته چک یا دفترچه ویژه دریافت می دارد. پ- اعتبار در اختیر مشتریان خود قرار می دهد و در ازای دریفت کار مزد مشکل مالی آنان را بر طرف می سازد. ت- با بازرگانان در انجام امر تجارت داخلی و خارجی ایشان تشریک مشاعی می نماید.

یا "بانک اطلاعات و اعتبار فرش ایران " یکی از اقدامات ضروری در جهت نگاهداشت و پایداری فرش دستباف ایران ، این هنر اصیل و مردمی کشور ما افزایش سطح کمی و کیفی کلیه مواد اولیه فرش و تقویت هنرمندان و بافندگان و سایر دست اندر کاران در جهت طراحی و نقش پردازی و بافت هر چه بهتر آن است بانک فرش در صورتی که با این هدف در کشور بوجود آید و صحیح پایه گذاری شود و دلسوزانه و بدور از مطامع مادی اداره گردد بدون شک در ارتقاء سطح کیفیت و نیز کمیت تولید فرش و افزایش حجم اطلاعات دست اندر کاران اثر انکار ناپذیری خواهد داشت. شعب این بانک که در مراکز فرشبافی کشور (شهرهای فرش) مثلا کرمان ، تبریز ، مشهد، اراک، کاشان ، اصفهان ،یزد دایر خواهد گردید به حمایت فرشبافان گمنام و زحمتکش که تا کنون حاصل عمر خود را بر اثر ضعف بنیه مالی و ندانم کاری ها در اختیار افراد سود جو نهاده اند بر خواهند خواست و از این رهگذر یکی از صنایع دستی و اجدادی مردم این مرز و بوم را از خطر انهدام نجات خواهند داد. بانک فرش در دو جهت متمایز و با اهمیت به فعالیت خواهد پرداخت:الف- گسترش اطلاعات دست اندر کاران فرش ب- اعطاء اعتبار و وام برای افزایش سطح کمی و کیفی فرش.

سازمان یا موسسه ایست مالی که بموجب قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 7 خرداد ماه سال 1339 خ و قانون تجدید نظر مورخ 18 تیر 1351 خ و قوانین تصویب شده بعدی بمنظور وصول به اهداف زیر تشکیل شده است: الف- نظارت بر کار بانکها . ب- تنظیم موسسات اعتباری. پ- حفظ موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور ت- انتشار و حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبار . ث- نگهداری حساب ها و انجام عملیات بانکی برای دولت و شهرداری ها و بنگاه ها و موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است . ج- انجام کلیه عملیات مربوطه به اوراق قرضه چ- انعقاد قرارداد های پرداخت در اجرای موافقت های مالی و بازرگانی و بین دولت و سایر کشور ها و دریافت معادل زیان احتمالی ناشی از تبدیل ارز و عدم وصول مطالبات به صورت اسناد خزانه دولت . ح- افتتاح و نگهداری حساب جاری نزد بانکهای خارجی یا نگهداری حساب بانکهای داخلی و خارجی نزد خود و تحصیل اعتبار و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی در داخل و خارج کشور به حساب بانکهای داخلی. بانک مرکزی در راه وصول به اهداف خود دارای اختیارات زیر است: 1- تعیین و تغییر نرخ بهره و تنظیم مجدد . 2- تعیین و تغییر نسبت سپرده های قانونی بانکها. 3- تعیین و تغییر نسبت نقدینگی بانکها. 4- نرخ ارز و برابری پول خارجی نسبت به ریال. هیئت نظارت بر موجودی اسکناس و سکه و نیز شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی می باشند.

در ایران بانک و بانکداری بصورت امروزی جوان است و عمر آن از یکصد سال تجاوز نمی کند. نخستین پیشنهاد تاسیس بانک در ایران در سال 1296 توسط حاج محمد حسن امین الضرب داده شده سرانجام به سال 1307 خ مجلس شورای ملی قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران را تصویب کرد و سال بعد این بانک دایر شد و می توان این اقدام را سر منشاء ایجاد بانکها بوضع جدید در ایران دانست. بموجب تعریف ماده"58"قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7 خرداد ماه سال 1339 خ:"بانک موسسه ای است که بصورت شرکت سهامی مطابق قانون بازرگانی تشکیل شده و بر اساس مواد قانونی نامبرده به عملیات بانکی اشتغال ورزد" بانک دارای سرمایه،سهام،اندوخته،اساس نامه،آیین نامه هایی است که با قوانین کشوری تطبیق می کند و اساس کار بانک را تعیین می نماید. بموجب ماده 2 قانون بانکداری مصوب سال 1334 خ بانک ها علاوه بر قبول سپرده و افتتاح حساب جاری و اعطاء اعتبار مجاز اند عملیلات زیر را انجام دهند: الف- معاملات مربوطه با برات و سفته . ب- عملیات مربوط به سهام و اسناد و برگهاب بهادار دیگر. پ- نقل و انتقال وجوه در داخل کشور.ت- معاملات ارزی .ث- معاملات فلزات گرانبها به رعایت قوانین مربوطه. ج- قبول امانات . چ- اجاره صندوق امانات. ح- تضمین و صدور ضمانتنامه . خ- کمک به اجاد موسسات کشاورزی،رهنی،صنعتی،بازرگانی، ساختمانی، معدنی،حمل و نقل و غیره یا مشارکت در امور آن. د- هر نوع معامله مجاز دیگر که مغایر با عرف معاملات بانکی نبود و هیئت نظارت بر بانکها ممبوع نکرده باشد. بانکها از لحاظ وظایفی که بر عهده دارند به دو گونه متمایز تقسیم می گردند: 1- بانکهای تخصصی مانند بانک کشاورزی، ساختمانی، صنعتی و معدنی. 2- بانکهای تجارتی مانند بانک ملی در ایران بانکها پس از انقلاب اسلامی سال 1357 خ در عملیات بانکی ضوابط اسلامی را رعایت و اجرا می کنند که حذف بهره ، توسعه صندوقهای قرض الحسنه ، مشارکت در سود از راه مضاربه و مساقات و سایر عقود اسلامی از جمله آن است.

تیر های دو طرف دار قالی که"سردار" و " زیردار" به بالا و پایین آنها محکم می شوند تیر و پایه ای را که در سمت راست قرار دارد " راست رو" یا باهوی راست و آنرا که در سمت چپ کار گذاشته شده " چپ رو " یا باهوی چپ نامند.

اصطلاحی است در بین فرشبافان برخی نقاط از جمله خراسان و آن گرهی است که با نخ هم رنگ روی گره زیرین زده میشود و دو گره در یک خط عمودی روی هم قرار می گیرند.به عبارت دیگر تکراریک گره هم رنگ که خط عمودی را در قالی ایجاد نماید.

درچله کشی معمولی تارها بمیزان یک قطر نخ از هم فاصله دارد،گاه این فاصله کمتر شده در پشت فرش (خواب پشت)قوس گره ها بر یک شیار 45 درجه می نشیند و در مقابل شیار دیگر که 90 درجه قوس دارد کوچکتر جلوه می کند و این گره های دارای برجستگی کمتر را بچه گره نامند.

تغییر حالت ناگهانی بازار. تغییر حالت ناگهانی بازار بر اثر عدم تعادل عرضه و تقاضا حاصل می گرددو عدم تعادل"عرضه و تقاضا"معمول علل گوناگون است که از جمله اند:1- افزایش عرضه و کمبود تقاضا که نتیجه آن رکود بازار است. 2- افزایش تقاضا و کمبود عرضه که تورم را بوجود می آوردو این حالتی است در جوامع که پس از یک دگرگونی اساسی ایجاد می گردد.3- آشفتگی وضع اجتماعی بر اثر حوادث طبیعی و یا اجتماعی.

در بازار فرش همچون سایر بازارها بحران بوجود می آید. بحران بازار فرش معلول عللی است که اهم آن بشرح زیر می باشد:الف- ورود رقبای فروش یا استثنائا خرید به بازار فرش.این رقیبان ممکن است یک یا چند نفر یا شرکت یا کشور باشندکه بصورتی فعال جهت قبضه کردن بازار دست بکار شوند و مدتی کوتاه یا طولانی وضع را آشفته سازند. ب- کمیت و کیفیت فرش تولیدی و عرضه شده در بازار و نحوه ارائه این کالا از جانب تولید کنندگان. پ- چگونگی اداره بازار از جانب مسئولین آن. ت- بروز حوادث پیش بینی نشده طبیعی و غیر طبیعی.

بدهکاری،دین. میزان کالا یا پولی که شخص از دیگری به قرض گرفته و باید پس دهد.

بذری است که از طرف موسسات صاحب صلاحیت پرورش می یابد. و در اختیار کشتکاران پنبه قرار می گیرد. بذر پنبه هر چند سال یکبار (با توجه به نوع بذر) بمنظور بهبود کیفیت و کمیت محصول باید اصلاح شود تا به اصل و حد متعارف خود باز گردد.

سندی است تجارتی که به وسیله آن بستانکار از بدهکار درخواست می کند مبلغ معینی را در تاریخ معلوم شده " دیدار،سررسید" در وجه یا حواله کرد شخص ثالث یا شخص بستانکار بپردازد کسی که برات را صادر می کند و دهنده برات است " برات کش " وآن که برات بنهمش صادر می گردد " برات گیر" و فردی که برات را به نفع خود وصول می کند " ذینفع" نامیده می شود. برات معمولا بین اصناف متداول است و جهت انتقال سرمایه و خرید و فروش کالا و سایر امور تجارتی داخلی و خارجی مصرف دارد . اما سفته بین اصناف و خریداران رد و بدل می گردد. بر روی برات باید علاوه بر امضاء یا مهر برات کش کلمه " برات " و مبلغ آن و تاریخ تحریر و تاریخ تادیه وجه آن ، نام برات گیر ، مکان تادیه وجه ، نام ذینفع ، شماره برگ ( برگ اول،دوم،سوم...) نوشته و مشخص شود. برات دارای انواع زیر است : الف- برات خارجی که محل صدور و تادیه آن دو کشور مختلف است. ب- برات داخلی که محل صدور و تادیه آن در داخل یک کشور میباشد.

براتی است که اسناد تجارتی مانند بار نامه ، اسناد حمل و بیمه و غیره را به همراه دارد و در حقیقت این اسناد وثیقه مبلغ برات می باشد.

به منظور جلوه گری بیشتر برخی نقاط فرش مانند گلها، تصاویردر متن یا حاشیه آن ، این نقاط سه بعدی و برجسته بافته می شوند. بافتن این گونه نقش با شیوه و رجشمار خاص صورت می پذیرد که دادن خواب یا خواب های عکس بهنگام بافت گونه ای از آن می باشد. نوشته اند برجسته کاری در کشور چین ابداع گردیده و به سایر نقاط نفوذ کرده است در ایران نیز این نوع بافت سابقه دارد.

بر روی هر بسته و کارتن محتوی خامه فرش معمولا اطلاعات زیر بنحو خوانا و مقاوم در مقابل شستشو نوشته می شود : 1- نمره نخ برچسب سیستم تکس ( گرم در متر) یا سیستم متریک ( متر در گرم) و تعداد لای نخ . 2- رنگ خامه 3- نام سازنده 4- محل ساخت 5- تاریخ ساخت ( بافت) 6- ضد بید بودن خامه

فرش های دست باف با استاندارد های ایران باید دارای برچسبی حاوی اطلاعات زیر باشد ( با – ما) : 1- نوع فرش: بدین معنی که روی برچسب جمله فرش دستباف ذکر شود. 2- نام طرح فرش : مثلا افشان یا شاه عباسی یا لچک ترنج. 3- محل بافت : مثلا کرمان ، مشهد 4- نام و نشان تولید کننده : که حاوی نام ، نشانی تجارتی ، علامت تجارتی باشد. 5- درازا، پهنا : به مقیاس سانتی متر مثلا 400 * 300 سانتی متر6- جنس پرز و جنس چله : مثلا خامه پشم صد در صد چله پنبه صد در صد 7- تراکم پرز یا تعداد گره در واحد انتخابی ( 10 سانتی متر مربع) که تعیین کننده استحکام فرش است و از روی نمره و وزن و طول نخ پرز ( خامه ) تعیین می گردد و مقدار آن به گرم در متر مربع در میلی متر ارتفاع بیان می شود . 8- تعداد گره که مقدار آن در دسی متر معلوم می گردد . 9- مجموع درجات ثبات رنگ 10- چنانچه فرش در مقابل بید مقاوم شده است ذکر شود11- راهنمایی لازم در مورد شستشوی فرش :با ذکر مشخصات مواد پاک کننده – درجه حرارت آب 12- مهر و تظمین استاندارد

برچسبی است که بر فرش های دست باف الصاق می کنند و مطالب ضروری را به زبان فارسی و یک زبان خارجی متداول بر آن می نویسند. جنس برچسب از نوع پارچه رو کش دار بوده و اطلاعات لازم بصورت خوانا و با ثبات روی آن نوشته می شود. اگر اندازه های فرش غیر عادی و غیر استاندارد است در این برچسب جمله "اندازه ویژه" در مقابل بند مربوط به اندازه های فرش قید می گردد .

یا «اسپرک»

پس از آنکه قالی بافته و از دستگاه بریده و پیاده شد و « امور تکمیلی» نیز بر روی آن انجام گردید آماده بهره بر داری یا عرضه به بازا است.در کارگاه های بزرگ و بویژه آنها که محصولاتی هنری و باب صادرات تولید می کنند قبل از اقدام به خارج نمودن فرش از کارگاه آن را جهت بررسی نهایی نسبت به موارد زیر به کارشناسان و متخصان مربوطه عرضه می دارند: الف- بدون عیب و نقص بودن فرش.ب- مطابقت برچسب گذاری، عدل بندی فرش بر طبق قرارداد منعقده فیمابین و عرف و استاندارد و فرم های مورد قبول.کارشناسان موارد فوق را در فرش بررسی نموده نظر خود را پیرامون صحت یا وجود عیب و نقص در هر یک از نقاط فرش صریحا به تولید کننده اعلام می دارند تا نسبت به بررسی عیوب احتمالی و برطرف سازی آنها اقدام نماید.کارشناسان مذکور فرش را از جهات زیر مورد بررسی قرار می دهند: 1- « آسیب های فرش و مواد اولیه آن» مانند نمدی شدن و پارگی و چین و چروک و غیره. 2- « آفتهای فرش و مواد اولیه آن» مانند بید خوردگی که پیامد ایم آفات از جمله ریختن پرز قالی و بقول معروف «کل شدن فرش» به مرور زمان است.3- عیوبی که مربوط به عدم دقت د کار بافتن فرش و رنگرزی آن است مانند : « دو دست بودن ، غلط بافی ، سره فرش» عدم هماهنگی رنگ ها ، رگه دار شدن.4- تهیه و الصاق صحیح بر چسب و کامل بودن و صحت اطلاعات مندرج در آن.علاوه بر این در صورتی که فرش مستقیما از کارگاه تولیدی به خارج از کشور صادر می گردد کارشناسان باید موارد زیر را مورد بررسی قراردهند: الف- کنترل بسته بندی یا عدل بندی فرش: مطابقت آن با قراردادها، عرف استاندارها، مقررات گمرکی و حمل و نقل داخلی کشور و اطاق بازرسی و صنایع و معدن ایران و نیرز رعایت ضوابط کشو وارد کننده کالا.ب- بررسی قارداد های « حمل و نقل» و باربری منعقده با موسسات مربوطه: تا با قراردادهای منعقده بین فروشنده و خریدار مطابقعت داشته باشد و بر اجرای صلیح آن نظارت به عمل آید.کارشناش برسی کننده نظر خود زرا پیرامون کلیه موارد فوق و رفع نقص و تکمیل فرش و انجام سایر امور جانبی آن به تولید کننده اعلام می دارد.

سوزن ضخیم و بلندی است شبیه « جوال دوز» که در دارهای افقی در دم کار به طرفین قالی فرو میبرند و نخی را به دور آن پیچیده محکم می کشند و سر دیگر نخ را به دوشاخ « پی دم » می اندازند تا فرش در دم کار محکم و تنگ نگهداشته شود.استعمال این وسیله بویژه در نواحی تربت حیدریه بین بافندگان قالیچه های بلوچی و غیر آن رایج است.

آنچه که از ساقه و شاخه گیاهان و درختان می روید و اغلب به رنگ سبز است و دارای رگهایی به نام رنگ برگ می باشد که گیاه به وسیله آنها غذای خود را جذب می کند.برگ در این کتاب از دو جهت بررسی می شود:الف- از لحاظ بهره گیری از رنگ آن مانند« برگ توت، برگ چنار، برگ مو...» ب- « برگ نقش مایه ای در فرش » مانند برگ چنار، برگ نخل خرما

دخت توت در مناطق مختلف ایران و سایر مناطق معتدل گرم جهان می وید این درخت یک پایه دارای انواعی از جمله : توت سفید، توت سیاه، شاه توت است.برگ توت ساده و دانه دار بوده خراک بسیار خوبی برای کرم ابریشم می باشد.از میوه و برگ درختان توت مانند سایر برگ ها در رنگرزی استفاده می شود.میوه شاه توت و توت سیاه برای بدست آوردن نگهای بنفش و قرمز و بنفش خاکستری و دانه های گوناگون مورد استفاده دارد که ثبات رنگ حاصله در برابر نور رضایت بخش نیست.برگ توت ماده رنگی کمی دارد که معمولا برای رنگرزی صددرصد وزن پشم باید از آن مصرف نمود.مواد شیمیایی بر روی محلول رنگ حاصله موثر اند از جمله اسید کلرریدریک غلیظ محلول را سبز مغز پسته ای و اسید نیتریک ابتدا آن را قهوه ای سپس به مرور زرد کاهی می کند.

رنگ برگ درخت سنجد مه از خانواده سبز بهمراه سفید است

برگ بوته انگور شکل این برگ مدور کنگره ای و رگ برگها نیمه ای و دارای ساقه ای باریک و پیچان و قابل انعطاف است. برگ مو در رنگرزی استفاده می گردد و نحوه رنگرزی با آن مانند برگ توت و چنار می باشد.برگ مو ماده رنگی کمی دارد.زاج سفید رنگ محلول حاصله از برگ مو را زرد می کند و املاح آهن آنرا زیتونی و سولفات مس و سایر املاح آن رنگ محلول را تبدیل به سبز می نماید. اسیدها بر آن تاثیر ندارد و قلیایی های آنرا نارنجی می کند(با-ه)

برگ صفحه سبز رنگی است که به ساقه گیاه متصل است،به گیاه حیات و زیبایی می بخشد،در فرش نقشمایه ایست دلپذیر که طراحان چه بصورت تجریدی یا در داخل مجموعه ای از نقشها از زیبایی اش بهره می گیرند. برگ از سه قسمت متمایز تشکیل شده است الف- «پهنک» که مهمترین و اصلی ترین قسمت برگ است و بیش از سایر قسمتهای درخت به چشم می آیدو معمولا سطح- فوقانی آن سبز تیره و سطح زیرین آن سبز روشن است. در زیر و روی برگ شبکه ای از «رگ برگ»دیده می شود رگ برگ اصلی در وسط و بزگتر و رگبگهای فرعی انشعابات آن می باشد.دم برگ، دمباله باریکی است که بگ ا به ساقه گیاه متصل می کند و سطح بالایی آن معمولا شیار دارد برخی برگها دم برگ ندارند مثل برگ گندم.پ- نیام.انتهای دم برگ را گویند که به ساقه می چسبد و گاه یک یا چند زایده به نام گوشواره دارد.برخی از برگ ها نیام ندارند مثل برگ گلابی و بلوط. گاه نیز برگها دم برگ و نیام هر دو را ندارند مثل شب بو.برگ از لحاظ شکل پهنک دارای انواع به شرح زیر است: 1- برگ های صاف یا کامل که کناه ای صاف و بدون بریدگی دارد مثل بگ یاس و ارغوان.2- برگ های دندانه دار که کناره آن مضرس است مانند برگ گل محمدی و نارون.3- برگ های کنگره دار که دارای بریدگی عمیق است مانند بگ بلوط و سرخس.4- برگ های پنجه ای که دارای بریدگی مانند پنجه است مثل برگ چنار و مو.بریدگی برگ برخی از گیاهان آنقدز عمیق است که پهنک را به چند برگ چه قسمت می کند.اینگونه برگ ها را مرکب گویند.برگ های مرکب خود بر دو نوع اند: الف- برگ های مرکب « پری» که شکلی چون پر پرندگان دارد مانند برگ اقاقیا، برگ گل محمدی ( گل سرخ) که بر برگچه های این گونه برگ ها دو به دو در دو طرف رگ برگ اصلی مقابل هم قرار گرفته اند.ب- برگ های مرکب پنجه ای که بر برگچه ها آن به یک نقطه منتهی می شود مثل برگ شاهدانه.رگ برگ ها نیز دارای انواعی به شرح زیر است:1- رگ برگ های منفرد که هر کدام به سوی می رود.2- رگ برگ های موازی که به مازات هم بر روی پهنگ ادامه دارند مثل گندم، ذرت.3- رگ برگ های پری که رگ برگ های اصلی و فرعی شکلی مانند پر مرغ بر روی پهنک به وجود می آورند.4- رگ برگ های پنجه ای که مانند پنجه دست د روی « پهنک» پخش شده است مثل چنار و مو.برگ ها از لحاظ قرارگرفتن بر روی ساقه نیز دارای انواعی به شرح زیر اند:1- برگ های منفرد که بر هر گره ساقه یک برگ متصل می شود مثل برگ ناون، گلابی.2- برگ های متقابل که به هر گره در دو سو و هر سو یک برگ متصل اند مثل برگ نعناء.3- برگ های فراهم که چند برگ به یک نقطه ساقه متصل است مثل برگ خرزهره و روناس که اولی سه یا چهار برگ و دومی سه برگ به هر نقطه ساقه می پیوندد.

برای آنکه فرش در قسمت جلو کار بهنگام بافتن به پشت فرار نکند آن را در نقاط مختلف در مجاورت محدوده بافت مهار می کنند این کار به وسیله چوب یا فلزی که در سطح روی فرش قراردارد و از دو طرف به وسیله چوبهایی به پشت دستگاه یا دیوار پشت وصل می گردد انجام می شود.

پشم چین. کسیکه پشم گوسفندان را می چیند. این اصطلاح در بین گوسفندداران خراسان بویژه تربت حیدریه و فرشبافان بلوچ نواحی این شهر رایج است. بری کردن =چیدن پشم گوسفند.

هنگامی که کار بافتن فرش با گلیم بافی در دو سر قالی و ریشه زنی به پایان رسید آن را با دقت و در نظر گرفتن طول ریشه ها از دستگاه می برند و پایین می آورند و پس از انجام«امور تکمیلی»آماده بهره برداری یا عرضه به بازار می سازند. بریدن فرش از دستگاه خود نیاز به تجربه و مهارت داردو از همه کس ساخته نیست زیرا نارها با توجه به کششی که دارند باید بطور یک نواخت و به طول مساوی بریده شود. معمولا برای بریدن این دست باف از دار قالی ابتدا ریشه را خط کشی می نمایند و سپس دستگاه را شل می کنند و ریشه را می برند تا ریشه فرش نیز یک اندازه بریده شود.

یا«بزغند»پسته بی مغز،پسته پوک. در گیاه شناسی میوه درخت پسته است در حالی که مغز آن تولید نشده باشد. از بزغنج بجهت تانن زیادی که دارد در دباغی و رنگرزی ابریشم استفاده می کنند.

از رنگهای مورد استفاده در رنگرزی خامه فرش و آن رنگی است که از مخلوط کردن قهوه ای حاصله از اختلاط نارنجی و سیاه با رنگ سفید بدست می آید. بژرنگی استمتغیر که بطور متوسط قهوه ای مایل به زرد یا مایل به خاکستری روشن است. نوعی از این رنگ از اختلاط زاج سفید،پوست گردو،روناس و سود بدست می آید.

یا«داین،طلب کار»کسی است که پول یا کالایی از دیگری طلب دارد.

یا «ابریشم- بسته»