نمایشگاه فرش رشتی زاده

شماره رویداد: 5

تاریخ ثبت: 1397/02/17

کاربر
beikzadeh
نام و نام خانوادگی
حسین بیک زاده

شروع

02/ 12/ 1396
21/ 02/ 2018

پایان

02/ 12/ 1396
21/ 02/ 2018
نوع رویداد نمایشگاه
عنوان: نمایشگاه فرش رشتی زاده
این نمایشگاه در تاریخ2اسفند96 الی 4اسفند 96 برگزار شد.

رویداد روز اول نمایشگاه در تاریخ 02/ 12/ 1396 (21/ 02/ 2018)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.

افتتاحیه